Q&A – Fakturadeklaration

Vad är ”Fakturadeklaration”?

Det är en text som skrivs på fakturan vid varuvärde under 6.000 euro. Detta gör att kunden får betala en lägre tullavgift, eller slipper tullavgiften helt, för varorna vid import.

I fakturadeklarationen finns texten om ursprungsland ”om inte annat tydligt markerats”. Vad menas med det?

En fakturadeklaration kan användas för leveranser som innehåller varor med både ursprung i EU och i andra länder. Importören får bara tullfrihet för varorna som har EU-ursprung. Övriga varor blir tullbelagda. För de sistnämnda varorna måste det anges, t ex att det står “Non-EU” efter artikelnummer och/eller produktbeskrivning eller man har satt skrivit * med en förklaring vad asterisken betyder.

Vi ska skicka några paket till privatperson till Schweiz med ett transportföretag. Behövs det något värde på fakturan eller går det att skriva gåva?

Fakturan krävs i minst tre exemplar och ska utöver sedvanliga uppgifter även innehålla uppgift om ursprungsland. Det aktuella värdet ska stå på fakturan och ett EUR 1-certifikat behövs om varorna uppfyller kraven i frihandelsavtalet med Schweiz och värdet överstiger 6.000 euro.
Om värdet är mindre än 6.000 euro kan du skriva en s k fakturadeklaration på fakturan. Den texten ska vara utformad så här:
The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …………………………………… preferential origin.
……………………………………
Place and date……………………………………
Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script

Vår kund i Sydkorea vill att det står på fakturan att ”the FTA EU–South Korea” ska tillämpas. Vad betyder det?

FTA är förkortning för “Free Trade Agreement, d v s frihandelsavtal. Sedan 2011 gäller ett frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea som innebär att varor med EU-ursprung blir tullfria vid importen i Sydkorea. Även en fakturadeklaration måste finnas på fakturan, text, se svaret i föregående fråga.

Hur länge behöver en fakturadeklaration sparas?
deklarationer som har utfärdats.

Tidsgränsen finns i det aktuella frihandelsavtalet. I de flesta avtal är tidsgränsen tre år, både för de fakturadeklarationer som man har tagit emot och underlagen för de faktura

0