Lyft Öresundsregionen

Debattartikeln publicerades i Dagens Industri 2021-03-23

Det senaste året har spridningen av Coronaviruset orsakat stora negativa konsekvenser för ekonomi och samhälle. Det föranleder såklart också att det blir akuta åtgärder och krispaket som sätter agendan för det politiska samtalet. Men vi måste också komma ihåg att det finns en värld efter pandemin. Vi behöver återstarta både svensk och dansk ekonomi, och en av nycklarna för att åstadkomma det är att återigen börja stärka Öresundsregionen. Möjligheterna är stora, men inte ens innan pandemin var vi i närheten av att realisera dem. Det misstaget har vi inte råd att göra om när samhället väl ska öppna igen. Därför uppmanar vi nu den svenska och danska regeringen att öppna gränsen mellan våra länder.

I Öresundsregionen bor det ungefär 4,1 miljoner människor. Regionens 13 universitet, universitetsfilialer och svenska högskolor har sammantaget 130 000 studerande. Räknar vi också med danska högskolor, yrkeshögskolor och lärlingsprogram är det totalt sett hela 173 000. Då ska vi heller inte glömma det dansk-svenska Medicon Valley-klustret. Life science-branschen blomstrar trots pandemin och bidrar starkt till både svensk och dansk ekonomi. Detta sker inte på varsitt håll – det sker gemensamt. Flera av de stora skånska life science verksamheterna har filialer i Danmark och många danskar sitter på nyckelpositioner i svenska life science-bolag.

Likt resten av världen har dock Öresundsregionen drabbats hårt av pandemin. Ett tydligt exempel på det är trafiken över Öresundsbron. Under 2020 har den fallit med hela 40 procent jämfört med året innan. Det är ett faktum som känns tydligt i hela regionen. En gränskontroll eller ett inreseförbud mellan Uppsala och Arlanda hade aldrig accepterats, men det är vad som skett i olika allvarlighetsgrad i vår region under flera år.

Därför är det nu helt nödvändigt att vi börjar planera framåt. Hur kan vi bygga Öresundsregionen starkare efter krisen? Som tur är har vi flera förslag på hur vi kan förändra och förbättra. En central aspekt bland förslagen är att vi behöver ett bättre företagsklimat på båda sidor sundet. Det var viktigt redan innan Coronakrisen, men nu har det blivit helt kritiskt.

I grund och botten måste vi börja titta på problemen som uppstår till följd av att Öresundsregionen ligger i två olika länder. Här är öppna gränser inom regionen helt centralt för vår konkurrenskraft. På både den svenska och danska sidan har näringslivet drabbats hårt av rådande reserestriktioner. Utöver att problem i sig, häller gränshindren också salt i de sår som skapats av nedstängningar och övriga Coronarestriktioner. Därför uppmanar vi nu tillsammans den svenska och den danska regeringen att framgent hålla gränserna mellan våra länder öppna. De restriktioner i rörlighet som införts har varit klumpiga och ofta haft oklara direktiv till både medborgare och polis. Rörligheten är en mycket stark och grundläggande demokratiskt förankrad princip i Norden och EU som måste ges allra högsta prioritet.

En nyckelfaktor i att skapa bättre förutsättningar framåt är också behovet av likartade regelverk. Öresundsregionen har ett stort behov av förenklade och mer liknande villkor, oavsett vart i regionen man råkar befinna sig. Tittar vi närmare på övriga så kallade ”business regions” runt om i Europa, så har de en tydlig konkurrensfördel i att de ligger i samma land. Det betyder ytterst att de inte hindras av olika lagar, regler och praxis som drabbar den som vill starta företag och kunna verka inom hela Greater Copenhagen omkring Öresund.

Näringslivet och utbildningsväsendet i Öresundsregionen sitter på stor potential, och den kan vi bäst släppa lös tillsammans.

Sverige och Danmark är båda välutbyggda välfärdsstater. För att fortsatt kunna upprätthålla det systemet krävs att vi har ett starkt näringsliv som kan bidra till sjukvård, skola och andra viktiga samhällsfunktioner. Således är ett starkt näringsliv förutsättningen för ett starkt samhälle och vice versa. I båda länderna är vi därför beroende av konkurrenskraftiga företag, och för att fler ska kunna växa fram behöver vi skapa mer enhetliga regelverk. Det skulle göra så att fler företag och akademi kan arbeta tillsammans enklare, utan hämmande och resurskrävande hinder. Näringslivet och utbildningsväsendet i Öresundsregionen sitter på stor potential, och den kan vi bäst släppa lös tillsammans.

Men det handlar även om praktiska saker, som exempelvis bättre infrastruktur i regionen. En ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör skulle innebära både ett stort lyft och en nytändning i regionen. Vi har många goda erfarenheter på både den svenska och danska sidan som tydligt visar att ny infrastruktur skapar större arbetsmarknader och för människor närmre varandra. Den kommer att kunna bära sina kostnader som betalväg och ger mångdubbelt tillbaka på investeringen.

Vi förstår att mycket fokus ligger på att åtgärda de akuta effekterna av pandemin, men desto snabbare vi kan få bort gränshinder, få mer likartade regelverk på plats tillsammans med välfungerande infrastruktur – desto snabbare kommer en konkurrenskraftig region kring Öresund att växa fram. I takt med att vaccinationen pressar tillbaka pandemin är det viktigare än någonsin att få bort de gränshinder som på kort och lång sikt hämmar Öresundsregionens tillväxt. Det är helt avgörande för svensk och dansk konkurrenskraft.

Brian Mikkelsen, VD för Dansk Erhverv

Stephan Müchler, VD för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

0