Remiss om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Angående remiss av skrivelsen ”Ärenden om tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall 

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har tagit del av regeringens skrivelse ”Ärenden om tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall” där regeringen önskar att beslutet om att utöka mellanlagringen CLAB (Centralt mellanlager för använt kärnbränsle) från 8 000 ton till 11 000 ton ska fattas som ett separat beslut till SKB:s ansökan. Vi framför därför följande synpunkter. 

Situationen för sydsvensk elförsörjning är allvarlig 

Under de senaste åren har situationen för den sydsvenska elförsörjningen varit allvarlig – både vad gäller möjligheten till anslutning och pris på elektriciteten. Vi hör återkommande från medlemsföretag som nekas anslutning vid expansioner, nyetableringar eller som i omgångar inte får tillräckligt med el till sin dagliga verksamhet. Ett känt exempel är företaget Pågen under hösten 2019, men även efter det har vi delgett både regeringen och nätägare exempel på liknande problem. Situationen som helhet påverkar det sydsvenska näringslivet negativt.  

Ett av Handelskammarens prioriterade mål är därför att arbeta för en fungerande tillgång till el för våra medlemsföretag.  

Sydsvensk elförsörjning är beroende av kärnkraft  

Handelskammaren tar inte ställning till vilka kraftslag som ska användas i framtiden – men det är ett faktum att det med dagens förutsättningar krävs kärnkraft för att näringslivet i Sydsverige ska kunna få tillgång till den el som behövs. Detta eftersom kärnkraften även svarar för planerbar effekt som också bidrar till kraftbalans. 

När Sverige övergav en sammanhållen inhemsk slutprismarknad och – som ett av endast två länder inom EU – delade in landet i olika elprisområden placerades kraftverken Oskarshamn och Ringhals i elområde SE3 precis norr om gränsen till SE4. Detta har konsekvenser för prisbildningen men också för tillgången till elenergi eftersom SE4 måste importera denna kraft norrifrån. Vår bedömning är att det kommer att bli än mer aktuellt i takt med den stora utbyggnaden av elektrifierad industri som just nu sker i norra Sverige (i SE-1 och SE-2).  

Endast regeringens beslut återstår 

Under de senaste åren har regeringen fått ett omfattande och tydligt beslutsunderlag från berörda myndigheter för att fatta ett beslut i frågan. Strålsäkerhetsmyndigheten, Mark- och Miljödomstolen samt Östhammars och Oskarshamns kommun har alla godkänt lösningen med slutförvaringen.  

Vattenfall AB varnar i uttalanden regeringen för att dela upp frågan om slutförvaret från frågan om mellanlagringen, då byggnationen av ett slutförvar redan kommer att dra ut på tiden att färdigställa. Det är förvisso självklarhet att mellanlagring och slutförvaring hänger samman. Även tekniskt och ekonomiskt krävs det att de ses som ett sammanhang. 

Konsekvenserna av ett uteblivet besked i båda frågorna riskerar att omöjliggöra elproduktion med installerad kärnkraft redan på kort sikt. Konsekvensen vore att stora delar av elproduktionen i SE-3 skulle stoppas.  

Att frågan inte får en lösning skulle således få kraftiga konsekvenser för elförsörjningen i Sverige och radikalt öka de orimliga prisskillnaderna som framför allt belastar av SE-4. Detta vore ett hot mot svensk ekonomisk återhämtning i ett läge när industrin och övriga näringslivet behöver el som insatsvara för sina klimatsatsningar. 

Ett uteblivet beslut äventyrar alltså Sveriges och i synnerhet södra Sveriges elförsörjning att i ett läge när den behöver öka – inte minska.    

Regeringen behöver därför skyndsamt fatta ett beslut i både frågan som rör ett utökat mellanlager och byggnationen av ett slutförvar i ett sammanhang.  

Handelskammaren anser sammanfattningsvis att:  

  • Handelskammaren avstyrker bestämt regeringens önskemål om att bryta ut beslutet om att utöka mellanlagret CLAB från SKB:s ansökan.  
  • Handelskammaren uppmanar regeringen, givet underlag från berörda myndigheter, att godkänna SKB:s ansökan som helhet så att arbetet med slutförvar kan påbörjas.      
0