Remissvar till ”Länstransportplan Blekinge 2022–2033”

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har tagit del av ”Länstransportplan Blekinge 2022–2033” och vill anföra följande.

Handelskammaren analyserade nyligen de tre senaste förslagen till nationell plan utifrån måluppfyllelse, det vill säga hur de förhåller sig till riksdagens målsättningar. Rapporten visade att fördelningen av investeringar knappast når den övergripande transportpolitiska målsättningen.

”Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.”

Bland annat hamnar samma regioner tre planeringsomgångar i strykklass avseende satsningar. Detta är notabelt bland annat i sydsvenska län och det gäller även Blekinge. Blekinge har klarat sig bättre än övriga län i sydost, men trots det når regionen inte upp till riksgenomsnittet.

Det förslag till nationell plan som nu förelagts innebär ingen förbättring i förhållande till målen. Anslagen till regionala trafikplaner, som denna remiss avser, har inte justerats på flera år och utgör en krympande andel av anslagen, vilket är anmärkningsvärt och spär på obalansen i förhållande till de trafikpolitiska målen.

Detta skall också ses i ljuset av de dramatiska kostnadsökningar som sker över tid och som påpekats under lång tid. Dessa kostnadsökningar innebär en undanträngningseffekt som gör att projekt som redan ligger i plan tar upp alltmer plats i budgeten. Detta förstärker obalanserna.

Finansiering och produktivitet

Handelskammaren har länge argumenterat för att genomföra fler sammanhängande investeringar i större stråk. Detta minskar ställkostnader och ger stordriftsfördelar, samt ökar konkurrensen om anbud eftersom de är mer attraktiva. Att bygga många små utspridda projekt är i sig kostnadsdrivande. Längre sammanhållna stråk gör det dessutom möjligt att skörda produktivitetsvinster som uppstår genom investeringarna, både avseende transporter och arbetsmarknadsförstoring.

Handelskammaren anser att det är av vikt att investerade pengar i den regionala transportinfrastrukturplanen leder till bättre tillgänglighet och att åtgärder som leder till förstoring av arbetsmarknadsregioner prioriteras. 

Vi vet från studier att ökad tillgänglighet hänger samman med högre produktivitet och därmed tillväxt. Avstånd, närhet och tid är viktiga komponenter för utvecklingen av Sveriges regioner och den geografiska spelplan de formar. Ju kortare geografiskt avstånd, desto bättre förutsättningar för många och täta kontaktytor mellan företag och individer. Och med större lokala arbetsmarknadsregioner (LA-regioner) ökar sannolikheten för företag att hitta rätt kompetens, utbyta kunskap, forma konkurrenskraftiga affärsnätverk och förena innovativa kompetenser.

Ur Blekinges perspektiv så ser vi tre viktiga steg för infrastrukturens funktion. Först att binda ihop Blekinge till en gemensam arbetsmarknad, att integrera Blekinge med Växjö och Kalmar (här finns en stor tillväxtpotential som idag är outnyttjad) samt att minska restiden till Malmö/Köpenhamn. Snabba transporter genom Blekinge skulle gynna alla dessa tre perspektiv.

Minskad tillgänglighet på vägnätet

Ett av de två underordnade målen med transportpolitiken är ökad säkerhet. I akt och mening att möta detta mål har Trafikverket sjösatt ett generellt program med nedskyltning av hastigheter på många riksvägar. Detta sker som ett sätt att nå mål utan att behöva investera i ökad fysisk säkerhet. Det är uppenbart att detta nu sker på bekostnad av tillgänglighet i sådan omfattning att det äventyrar regeringens övergripande transportpolitiska mål.

Det är i stor utsträckning samma län som har haft få investeringar i nationell plan som också fått flest beslut om sänkta hastigheter. Blekinge har många exempel på nedskyltningar där t.ex. Rv 15 kan nämnas. Detta träffar regionen mycket påtagligt. Eftersom underhållet släpar efter, tappar vägarna i prestanda och detta kombinerat med nationellt mål om trafiksäkerhet gör att vägar får sänkt hastighet. Detta sker systematiskt och drabbar främst glest befolkade områden, och har därför stor betydelse för sysselsättning och de många viktiga företag som är lokaliserade i mindre orter.

Flera av dessa objekt som påverkas omfattas av den regionala transportinfrastrukturplanen. Det är därför av största vikt att Region Blekinge beaktar detta. Handelskammaren har föreslagit en större och mer åtkomlig nationell pott för att rusta upp i stället för att skylta ner. Det är viktigt att regionerna som huvudmän för regionens infrastruktur är aktiva i detta arbete och försöker få till stånd konkreta samfinansierade satsningar.

Samverkan i Sydsverige

Handelskammaren ser mycket positivt på samverkan med sydsvenska regioner i dessa frågor. Blekinge ingår i ett trafiksystem med övriga sydliga län.

Som nämnts finns exempelvis störa fördelar med att bygga samman trafik för pendling exempelvis med sydostlänen. Det finns även stora fördelar att samverka kring regional kollektivtrafik och gemensamma stråk.

Transittrafik och hamnar

En viktig fråga för infrastrukturen i Blekinge är dess dubbla funktion för svensk ekonomi. Blekinge har en viktig roll för svensk ekonomi som transitlän för stor del av gods och trafik i sydöstlig riktning. Vi vet att godsflöden på t.ex. nya sidenvägen ökar kraftigt och därför kommer Blekinge få en allt viktigare roll ur ett nationellt perspektiv.

Här har hamnarna en viktig roll och det är väsentligt att dessa betraktas som en helhet och att detta lyfts fram i den nationella planen.

Sammanfattning/synpunkter

Handelskammaren delar i huvudsak bedömningen och prioriteringen som läggs fram i planen och vill särskilt framföra följande:

  • Prioritera insatser som leder till arbetsmarknadsförstoringar
  • Stöd de nationella investeringarna så flaskhalsar inte uppstår
  • Försök att prioritera längre stråk
  • Skapa möjligheter till två tågsystem för att skapa förutsättningar för såväl snabba som regionala resor
  • Inkludera flygplatsen i planen så som det vore en regionägd flygplats
  • Bra med de allianser som finns såsom Regionsamverkan Sydsverige, Sydostlänksintressenterna, E22 AB
  • Bra med fokus på hamnarna
  • Undvika hastighetssänkningar
0