Angående Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 avseende vindkraft

Diarienummer: 2022/25

Handelskammaren har tagit del av samrådet och får anföra följande

Energiförsörjningen är den kanske största enskilda utmaningen för näringslivets tillväxt i Sydsverige, inklusive Skåne. Energipriserna är radikalt högre än i andra delar i landet. Eftersom prisvärd och leveranssäker el är en del i konkurrensmixen för svenska företag innebär det en kostnadsökning som är allvarlig.

Perstorp kommun domineras av tillverkning och har många utländska ägare och hur energipriserna utvecklas är därmed av stor betydelse för sysselsättningen i kommunen.

En viktig bakgrund är att förstå hur de höga priserna i Sydsverige uppkommer. Det finns en generell kostnadskris för el i Europa på grund av krisen i Ukraina. Att den drabbar Sydsverige beror dock inte på detta i första hand, utan på prisregleringen med elområden.

Denna innebär att priserna i området styrs av tillgången på el inom det egna prisområdet. Priserna före skatter och avgifter sätts på en spotmarknad med ett nytt pris varje timme. (www.nordpoolgroup.com). Om utbudet i form av kraftverk för el i området är låg i förhållande till efterfrågan, så resulterar det i ett högt utgångspris. Med hjälp av import från billigare prisområden som har gräns till Sydsverige kan detta pris sedan handlas ner under timmen. Men eftersom laddningskapaciteten inte är utbyggd, så är detta inte möjligt.

Vi bedömer därför att prisbilden kommer att förbli högre i Sydsverige under överskådlig tid. Men genom att etablera ny kraftproduktion i regionen kan situationen förbättras.

En annan viktig dimension av elkraft är tillgången till el för verksamheten. Idag har vi exempel på att företagsexpansion hindras genom brist på energi. Det finns också exempel på driftsproblem (elavbrott) som är en stor utmaning för tillverkning.

Ny kraftproduktion av el lokalt i en sydsvensk kommun har flera fördelar

  • Det bidrar direkt till lägre pris inom elområdet
  • Tillgång till kraftkällor innebär säker energiförsörjning lokalt

Aktuellt pågår i Sydsverige projekt kring vindkraft som kan avsätta en andel av sin produktion till vätgas, vilket innebär en stor trygghet för den lokala energiförsörjningen. Vätgas innebär så kallat reglerbar energi, dvs sådan energi som inte är väderberoende.

För Perstorps kommun har detta två viktiga effekter.

För det första ökar det konkurrenskraften i kommunen. Företag får tillgång till säker energi och den ökade produktionen bidrar till lägre priser. Detta spelar stor roll för sysselsättningen. Som bekant ligger kommunens utveckling nu under regionens. Detta kan naturligtvis förändras, men sådan förbättring kräver satsningar.

För det andra innebär det stabilare fastighetspriser. SBAB har nyligen bedömt att effekten av brist på energi och höga priser motsvarar en 20% nedgång i fastighetspriser. Det finns skäl att förmoda att detta snarast är ett högre tal i kommuner med sviktande underlag för sysselsättning, för äldre villor med hög energiförbrukning. Men kraftproduktion lokalt är en möjlighet att hantera detta mer effektivt än någon annan enskild insats.

Handelskammaren yrkar därför att Översiktsplanen kvarstår och att kommunen agerar aktivt för att underlätta etablering av nya projekt för kraftproduktion, oavsett teknikval.

0