”Riksdagen har väntat i 30 år. Bygg bort Västkustbanans sista enkelspår.”

Debattartikeln publicerades i Sydsvenskan den 2022-04-21.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) ska snart presentera regeringens plan för hur Sveriges transportinfrastruktur, främst vägar och järnväg, ska byggas ut och underhållas under åren 2022–2033.

Redan för 30 år sedan, 1992, beslutade riksdagen att Västkustbanan – den järnväg som går mellan Göteborg och Malmö – ska få dubbelspår.

Åtta infrastrukturministrar senare är jobbet inte klart. Vi hoppas att Tomas Eneroth blir den som tydligt slår fast en start för utbyggnaden av Västkustbanans sista enkelspår inom den period som ska presenteras under våren.

Den svenska staten har genom åren gjort stora investeringar i Västkustbanan, inte minst i Hallandsåstunneln. Men de vinster utbyggnaden kan medföra, ökad möjlighet att transportera människor och gods, kan bli verklighet först när de sista sträckorna med enkelspår är bortbyggda.

Följer regeringen Trafikverkets förslag kan byggstarten för Västkustbanans sista delsträcka med enkelspår, Maria–Helsingborg C, dröja till 2033. Den har redan skjutits upp flera gånger. Flyttas byggstarten nio år fram i tiden hindrar inget att det åter sker.

I sitt förslag till ny nationell plan för transportinfrastruktur flaggar Trafikverket för att byggstarten kan tidigareläggas, om den politiska viljan finns. Alltså om regeringen vill det. Tomas Eneroth bör nu säkra att riksdagsbeslutet från 1992 infrias i nästa infrastrukturplan i form av ett tydligt besked om att bygget av dubbelspår Maria–Helsingborg C ska påbörjas senast år 2030.

Problemen med trängsel gör att många människor får svårt att jobbpendla, något som också försvårar för arbetsgivare att få tillgång till den kompetens de behöver.

Västkustbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar för person- och godstrafik. Längs sträckan bor en tredjedel av Sveriges befolkning. Vinsterna med att fullt bygga ut den tillfaller många.

Hamnarna i Göteborg, Varberg, Halmstad, Helsingborg och Malmö är viktiga noder, knutpunkter, för godstransporter längs Västkustbanan. Bristande kapacitet hindrar flödet av gods och försvårar omflyttningen av gods från väg till järnväg. Byggs banan ut kan trängseln på väg E6 minskas. Problemen med trängsel gör att många människor får svårt att jobbpendla, något som också försvårar för arbetsgivare att få tillgång till den kompetens de behöver.

Åtskilliga företag fraktar sitt gods på väg istället för på Västkustbanan, där köer kan göra att transporterna tar alltför lång tid. Åtgärdas enkelspåren kan banan hantera lika mycket gods som en sextonfilig motorväg. Samtidigt skapas fler attraktiva bostadsorter, tack vare snabbare kollektivtrafik. Dagens flaskhalsar försvårar för alla som vill åka längs Västkusten och vidare till Norge och Danmark.

Kloka infrastrukturinvesteringar skapar stor samhällsnytta. De utvidgar arbetsmarknadsregioner, skapar nya attraktiva bostadsorter, stärker näringslivet och hjälper till att nå Sveriges, EU:s och FN:s miljö- och klimatmål.

Vissa beslut när det gäller infrastruktur är svårare än andra. Det kan finnas goda skäl för många projekt och en del måste väljas bort.

Men beslutet att Västkustbanan ska få dubbelspår fattades av riksdagen för länge sedan. Det enda vi kräver är en tidigarelagd byggstart, något som förhindrar att projektets slutförande gång på gång skjuts på framtiden.

Tomas Eneroth har chansen att bli den minister som ser till att få de dubbelspår riksdagen har väntat på i tre decennier

Skribenter:

Mattias Goldmann, fri miljödebattör, tidigare hållbarhetschef på konsultbolaget Sweco och vd för tankesmedjan Fores

Johan Trouvé, vd för Västsvenska handelskammaren

Per Tryding, vice vd för Sydsvenska handelskammaren

Ellen Dahl, regionchef policy för Sydsvenska handelskammaren

0