Våld i nära relationer – en fråga för näringslivet

Sydsvenska handelskammaren, Svensk Handel, Svenskt Näringsliv, Polisen och Länsstyrelsen Skåne samarbetar sedan 2018 kring frågor som rör näringslivet, brott och otrygghet. Ett av de områden vi samverkar kring är våld i nära relationer.

Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp för våld där den utsatta har eller har haft en nära relation med våldsutövaren. Vi vet från befolkningsstudier att 14 procent av kvinnorna och fem procent av männen uppger att de som vuxna varit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld av en aktuell eller tidigare partner. Våld i nära relationer drabbar även barnen. Ungefär tio procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång. Fem procent har gjort det ofta.

Det finns flera orsaker till varför det är bra om arbetsgivare uppmärksammar våld i nära relationer

  • Våldet får ofta stora konsekvenser för den utsattas psykiska och fysiska hälsa, både på kort och på lång sikt.
  • Våldet kan också få konsekvenser för arbetsförmågan. För våldsutsatta kvinnor ökar sjukfrånvaron med 20 procent. Varje år handlägger Försäkringskassan 11 000 ärenden som är kopplade till våld.
  • Den som lever med våld, lever ofta under stark press och har svårt att själv ändra sin situation. I värsta fall kan våldet vara så allvarligt att det är fråga om liv eller död.
  • Chefer kan vara ett stort stöd för den som är eller har varit våldsutsatt – de kan skapa en trygg situation på arbetsplatsen och stödja medarbetare att få rätt stöd och hjälp.

Det finns flera sätt som näringslivet kan engagera sig i frågan. Här kommer några exempel:

  • Integrera frågan i ordinarie system och processer för arbetsmiljöarbetet, till exempel genom att lyfta frågan i arbetsmiljöutbildning till chefer eller att ställa frågan om vålds-utsatthet i medarbetarsamtal, rehabiliteringsprocesser och medarbetarundersökningar.
  • Ta fram rutiner för hur företaget ska agera om en anställd är våldsutsatt/utövar våld.
  • Samarbeta med företagshälsovården.
  • Synliggör kontaktvägar för att få stöd och hjälp, t.ex. på intranätet eller fysiskt i era lokaler. Stöd för den som utsätts för våld: Kvinnofridslinjen. Stöd för den som utövar våld: Välj att sluta.
  • Synliggör frågan om våld i nära relationer för er verksamhets målgrupp eller i era kanaler/nätverk.

Utbildning och stödmaterial

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har tagit fram ett stödmaterial för chefer. Materialet innehåller kunskap om våld i nära relationer, stöd att hålla samtal och råd om hur chefer kan agera. Här finns också mallar som du kan anpassa efter din egen organisation.

Känner du behov av att få en introduktion och baskunskaper om våld i nära relation så rekommenderar vi webbkursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen som tagits fram av Nationellt Centrum för Kvinnofrid, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna är gratis att använda.

I juni 2020 arrangerade Handelskammaren, Svensk Handel, Polisen och Länsstyrelsen Skåne frukostseminariet: Våld i nära relationer – en fråga för arbetslivet? Seminariet som är knappt 50 minuter långt tar upp frågor som: Vad kan vi göra för att upptäcka våld? Hur kan vi agera när vi tror att en kollega eller medarbetare är våldsutsatt, eller kanske utövar våld?

0