Remissvar till ”Ett hållbart Blekinge – regionalt åtgärdsprogram för miljömål 2022–2025”

Sydsvenska Handelskammaren har tagit del av remissen gällande det regionala åtgärdsprogrammet för miljömål 2022–2025 som Länsstyrelsen Blekinge presenterat. Svaret inleds med ett stycke som förklarar vår generella syn på den regionala utvecklingen kopplat till miljömålen. Sedan avslutas texten med ett stycke som gäller Blekinges åtgärdsprogram.

Vi välkomnar åtgärdsplanen och de prioriterade områden som valts ut; Klimat & Energi, Städer & Samhällen, och Landskap & Vatten. Detta är en förutsättning för en bra miljö för människa, näringsliv och samhällets utveckling i stort.

Hållbarhet är prioriterat för det sydsvenska näringslivet

Hållbarhet är en viktig fråga för det sydsvenska näringslivet. I Handelskammarens Vision 2025 och Handlingsplan för 2022 är Agenda 2030 ett av de prioriterade områdena.[1] I vår senaste undersökning (från 2019) visade att 43% av bolagen arbetade med Agenda 2030. När det gäller miljö och klimat är det 93% som arbetar med detta.[2] Detta har med säkerhet ökat då medvetenheten kring hållbarhet och miljöfrågor ökar hela tiden. De tre prioriterade områdena för det sydsvenska näringslivets miljöarbete är hållbar energi, minskade växthusutsläpp och hållbara transporter. Dessa områden är tätt sammankopplade och påverkar varandra.

Tillgång till el

Handelskammarens viktigaste prioritering är att säkerställa tillgång till el som är prisvärd, tillgänglig och med bra kvalité. Näringslivet vill ställa om, och har de inte tillgång till elen begränsas denna möjlighet.

För Handelskammaren är det viktigaste att det produceras mer fossilfri el och inte vilket energislag som används. Dock är det snabbaste sättet att få tillgång till mer och prisvärd el att bygga ut sol och vind.

Tillgång till energi till konkurrenskraftiga priser behövs som kan säkerställa att näringslivet kan fortsätta sin verksamhet och skynda på omställningen. Energi är även en möjliggörare och nyckelfråga för andra områden, som infrastrukturen och transportsektorn.

Här behöver alla aktörer agera utifrån det som de kan, och Länsstyrelsen har en mycket viktig roll i att främja effektiva och tydliga tillståndsprocesser och visa vägen för var och hur hållbar energiproduktion och infrastrukturen kan utvecklas.

Utmaningar framåt

Många företag sitter i förarsätet när det gäller att vilja ställa om och bidra till den gröna omställningen. För att möta företagen i detta är viktigt att se till de externa hinder som företagen stöter på i sitt miljöarbete. Drygt 50% svarar att långsiktiga styrmedel och spelregler är ett stort eller mycket stort hinder. En tredjedel av företagen anser även att infrastruktur och dialog med och mellan myndigheter är ett stort eller mycket stort hinder. Om företagen ser till sin egen verksamhet så är framför allt utmaningen med att implementera strategin i hela värdekedjan och här krävs det samarbete.[3]

Främja näringslivets roll i att bidra med lösningar

Näringslivet ser affärsfördelar med att ställa om till en hållbar verksamhet och samhälle. Det kan gälla att främja rätt förutsättningar för näringslivet att ta fram tekniker och lösningar till olika utmaningarna. Det kan gälla att säkerställa bra investeringsklimat för företagen, bra samarbetsmöjligheter, offentlig upphandling med mera. 

Helhetsperspektiv

I näringslivet och samhället i stort är det viktigt att vi vågar möta målkonflikterna för att tillsammans kunna lösa de utmaningar som finns, se möjligheterna och arbeta framåt. När olika frågor behandlas och utvecklas så behövs ett helhetsperspektiv. Det gäller att ta hänsyn till alla utmaningar och möjligheter med investeringar och utveckling inom regionen. Vi strävar alla mot ett gemensamt mål att skapa hållbara samhällen som tar hänsyn till natur, människa och ekonomi som kan finnas för framtida generationer. Målkonflikter kan innebära att en investering har en viss negativ påverkan på miljön, men resultatet ger en ännu större miljövinst för omgivning och klimat. Om till exempel en investering bidrar positivt till den totala miljönyttan, vill vi att det tas med i beräkningarna och besluten. Vid målkonflikter finns det även en risk att handläggningstiderna förlängs vilket vi vill se att man undviker. Sammanfattningsvis vid målkonflikter vill vi att man ser till helheten och den totala nyttan, och tillsammans utvecklar vägar framåt.

Handläggningstider

För att bekämpa klimatförändringarna behövs förnyelsebar energi och investeringar i ny teknik och utveckling. Det behövs byggas om och byggas nytt både till infrastruktur, energisystem bland annat. För att säkerställa att detta sker krävs det snabbare och effektivare tillståndsprocesser. Detta för att säkerställa att vi får en omställning så snart som möjligt och kan utveckla andra viktiga områden inom miljö så som transport och samhällen. Vi vill se ett proaktivt Länsstyrelse som är med och banar väg för framtida investeringar och infrastruktur för ett hållbart samhälle. En annan viktig roll för Länsstyrelsen är att även säkerställa att tillståndsprocesserna samordnas över länsgränserna.

Blekinge

Klimatfrågan och tillgång till energi är en av de största och akuta frågorna idag som vi vill trycka extra för att de prioriteras. Tillgång till bra, säker och konkurrenskraftig el är en förutsättning för att många andra miljömål nås.

Tillgång till förnyelsebar energi och el är med i åtgärdsplanen. Det finns lösningar som vind och sol, men behövs skapa förutsättningarna för att de faktiskt byggs. Här behövs det säkerställas att hanteringen av tillståndsprövningar är tydlig och effektiv så möjligheten till mer förnyelsebar produktion finns.

Den senaste rapporten från Svensk Vindenergi visar att totalt har 34% av de vindkraftsansökningar (vindkraft på land) som gjorts mellan 2014–2021 helt beviljats tillstånd, medan 23% delvis beviljats, i Sverige. Totalt har det beviljats 2 449 verk av de 5 455 som omfattats i ansökningarna, vilket är 45%. I Blekinge däremot har noll ansökningar gjorts överhuvudtaget när det gäller landbaserad vindkraft.[4] Vi ser det som en akut uppgift i att se över varför det inte görs en enda ansökan till landbaserad vindkraft och varför förutsättningarna inte finns för det.

När det gäller vindkraftverk till havs är det endast 1 av 7 av de senaste ansökningarna (mellan 2014–2021) som inte har fått avslag, ett av de som fick avslag var Blekinge Offshore med 700 verk.[5]

Det behövs se över varför det inte ansöks om att bygga ut mer vindkraft eller solkraft. Sedan gäller det också att korta och effektivisera de tillståndsprocesser som behövs för att få till den förnyelsebar energi som behövs för att Blekinges elproduktion ska vara 100% förnybar år 2040. Dock är det viktigt att veta att omställningen behöver ske nu så att vi kan nå de regionala och nationella klimatmålen. Detta påverkar även utvecklingen av de andra målen som infrastruktur och samhällen. Tillgång till el behövs även för att säkerställa omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.

Sammanfattningsvis anser Handelskammaren att:

  • Länsstyrelsen Blekinge tar fram en regional vindkraftsplan inom kort som visar på vart det är möjligt att bygga ut vindkraften, både på land och till havs. Här ser vi gärna att det förs en dialog med försvaret och kommunerna tidigt i denna plan.
  • Länsstyrelsen Blekinge möter målkonflikter med ett helhetsperspektiv. I denna situation som vi befinner oss i ser vi vikten av att låta utbyggnad och tillgång till el få företräde i beslut, då detta bidrar till den större klimatomställningen, både för industri och transportsektor.
  • Länsstyrelsen Blekinge är proaktiva och skapar effektiva och tydliga tillståndsprocesser, och har en nära dialog med näringslivet. Länsstyrelsen Blekinge har en nyckelroll i utbyggnaden av ny förnybar energi och vi ser att det ageras nu.

[1] https://handelskammaren.com/var-vision/

[2] https://handelskammaren.com/2020/03/05/hallbarhet-i-det-sydsvenska-naringslivet/

[3] https://handelskammaren.com/2020/03/05/hallbarhet-i-det-sydsvenska-naringslivet/

[4] https://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2022/06/Statistik-om-vindkraft-2014-2021-Svensk-Vindenergi-1.pdf

[5] https://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2022/06/Statistik-om-vindkraft-2014-2021-Svensk-Vindenergi-1.pdf

0