Yttrande om behovet av separat förslag om stöd till företag

Remissen skickades in till Klimat- och näringsdepartementet 1 mars. Diarienummer KN2023/02086.

Sydsvenska Handelskammaren företräder företag i södra Sverige varav flertalet omfattas av elområde SE4 och många är anslutna till stamnätet för gas.

Det är angeläget att ett gas-stöd skyndsamt utformas för hushåll, men det behöver omedelbart följas upp av ett separat förslag kring stöd till företag som har gas som energikälla. Det är naturligt att detta hanteras separat från hushållen.

Stöd till hushåll har betydelse för näringslivet eftersom det påverkar hushållens köpkraft, vilket i sin tur har två viktiga effekter för näringslivet.

  • Det påverkar den inhemska efterfrågan i regionen starkt negativt och till den del företag har regional kundmarknad stryper det efterfrågan.
  • Urholkad regional köpkraft hos privatpersoner driver inflation och gör att sydsvenska företags löner och ersättningar blir mindre konkurrenskraftiga. Det försvårar rekryteringar och/eller driver upp löner i synnerhet för nyckelpersonal. Enligt Swedbank har Sydsverige betydligt högre inflationstryck än genomsnittet i Sverige. Sverige har som bekant inte en ”nationell” inflation utan ett geografiskt varierande inflationstryck.

Detta gör att företag som har gas som energikälla för produktion drabbas dubbelt. De får ingen kompensation alls, vilket snedvrider konkurrensen, men dessa företag möter samma kostnadsökningar som övriga företag.

Det kan därför knappast vara ett alternativ att inte utforma ett stöd för företag som är anslutna till stamnätet för gas.

Stamnätet för gas förses med naturgas och biogas och den senare delen väntas växa. Nätet är anslutet till Danmark och som bekant har den danska regeringen antagit en plan för att helt komma ifrån rysk gas. Detta skall ske genom ökad Nordsjöproduktion på kort sikt och mer fossilfri produktion på längre sikt.

Modeller för utformning finns exempelvis i Tyskland som har utformat stöd vilka betalas ut från 1 mars 2023 och gäller helår 2023. Nivåerna måste inte vara identiska, men designen förefaller väl utformad, är enkelt och förankrad inom EU.

FörbrukningStöd per kWhAvtrappning
Under 1,5 miljoner kWh12 centStöder gäller 80% av förbrukningen (baserat på årsprognos per september 2022).
För resterande 20% gäller marknadspris/pristak  
Över 1,5 miljoner kWh15 centStödet gäller 70% av förbrukningen (baserat på 2021 års förbrukning).
För resterande 30% gäller marknadspris/pristak
Källa: Förbundsregeringen 

Ett stöd för företag som använder gas är nödvändigt för att uppnå konkurrensneutralitet, dels för svenska företag gentemot konkurrentländer, dels mellan val av kraftslag.

Sydsverige, där många av de här företagen finns, har Europas sämsta effektläge. Sydsvenska företag som idag använder gas har inte möjlighet att på kort sikt ansluta sig till elnätet. De är alltså inlåsta. Det finns med andra ord ingen möjlighet att styra dessa företags beteenden så att de med prissignaler skall konvertera till el. Elnätet kan inte ta emot dem idag eller under de närmaste åren.

Handelskammaren föreslår därför

att                  en modell för stöd avseende företag anslutna till stamnätet för gas utformas snarast,

att                  stödet utformas på nivå med stödet för el och

att                  det pristak på gas som beslutats inom EU samtidigt införs snarast.    

Vi noterade att Sydsvenska Handelskammaren inte satts upp på remisslistan avseende frågan om hushållsel, men deltar som företrädare för företag i SE4 och företag anslutna till stamnätet. Då även hushållsel påverkar näringslivet deltar vi framöver gärna i kommande remisser också avseende hushållens el.


0