”Ge SCB i uppdrag att mäta själv­försörjningen”

Debattartikeln publicerades i Svenska Dagbladet 2023-05-08.

Alltför många förmår inte försörja sig själva, vilket jag skrivit om tidigare här i SvD. Ungefär 1,8 miljoner människor i arbetsför ålder saknar i dag tillräckliga inkomster för att vara själv­försörjande. Exkluderas studenter så är siffran cirka 1,3 miljoner. För vissa grupper av utrikes­födda är själv­försörjnings­graden spektakulärt dålig. Bland de 1,8 miljonerna människor som saknar själv­försörjning är cirka 700 000 utrikes födda. Gränsen för själv­försörjning på 17 500 i månads­inkomst är dessutom lågt satt. Regerings­partierna har tagit fasta på detta, och i Tidöavtalet kan vi läsa följande: ”En central princip för det svenska välfärds­samhället är att alla som kan står till arbets­marknadens förfogande och anstränger sig för att få ett jobb och blir själv­försörjande”.

Befintlig svensk arbetsmarknads­statistik ger en helt annan och missvisade bild av tillståndet på arbets­marknaden. Antalet inaktiva individer i arbetsför ålder är helt enkelt betydligt fler än vad arbetslöshets- och syssel­sättnings­statistiken ger sken av. Utifrån denna statistik går det inte att utläsa hur många som försörjer sig själva, vilket i sin tur är centralt för att förstå välfärds­staten, dess finansiering och utveckling. De två vanligaste arbets­marknads­måtten, syssel­sättning och arbetslöshet, behöver därför kompletteras med ett mått på hur många som klarar att försörja sig själva. Historiskt har det räckt med att en individ arbetat en timme för att klassas som sysselsatt. Dagens syssel­sättnings­mått säger med andra ord inget om huruvida vederbörande har tillräckliga inkomster för att leva på. På motsvarande sätt är arbets­löshets­statistiken missvisande. För den som har viss vana att läsa statistik blir diskrepanserna uppenbara: i dag är till exempel arbetslösheten knappt 8 procent, men Statistiska centralbyråns (SCB) statistik visar även att över 13 procent av den arbetsföra befolkningen varken studerar eller arbetar. Att med hjälp av syssel­sättnings­statistik beräkna statsfinansiella nyckeltal och anta att individer som kanske bara har tjänat några hundra kronor bidrar till vår gemensamma försörjning, riskerar att leda till en felaktig bild. Att komma till rätta med detta är emellertid ganska enkelt: vi behöver ett mått som bygger på den enkla principen att antingen försörjer du dig själv, eller så försörjs du av någon annan.

Befintlig svensk arbetsmarknads­statistik ger en helt annan och missvisade bild av tillståndet på arbets­marknaden.

Att så många saknar självförsörjning innebär i praktiken att det är en minoritet av befolkningen som försörjer majoriteten. Delar av detta speglar ett utanförskap och en havererad integrations­politik. I dagsläget är det endast en minoritet av utrikes födda med utomeuropeiskt ursprung som kan förväntas bli själv­försörjande under sin livscykel. Men det speglar även det faktum att Sverige har ett förhållandevis sent arbets­marknads­inträde bland studenter, samt att många människor arbetar för få timmar. Svenskt Näringsliv har till exempel visat att studenter gör ett jämförelsevis sent arbets­marknads­inträde, och från SCB vet vi att många studenter i själva verket är arbetslösa och skulle föredra att arbeta.

När statsminister Ulf Kristersson använde sig av själv­försörjnings­siffror under valrörelse så resulterade det i en animerad debatt, och från flera håll hördes argument att siffrorna var fel för de inkluderade studenter. Detta tedde sig egendomligt för mig och det tycks mig självklart att själv­försörjnings­statistik ska redovisas regel­bundet och inte exkludera någon grupp. Utgångs­punkten för själv­försörjnings­måttet – och vår förståelse av välfärds­statens finansiering – bör baseras på insikten att den som inte försörjer sig själv, försörjs av någon annan. En del, som studenter, kan förväntas blir självf­örsörjande i framtiden. Men eftersom den svenska modellen bygger på transfereringar snarare än sparande, så är det intressant att veta hur många som totalt sett just nu saknar egen försörjning. Över studenternas livscykel kan vi förvänta oss att studie­tiden är en investering som ger god avkastning. Men när vi vill få en ögonblicks­bild av hur många som vårt transfererings­system skall finansiera, så är det naturligt att ta med även denna grupp, för att förstå vad vi skall hantera. Det vill säga hur mycket vi behöver finansiera här och nu, oavsett skäl.

För mig framstår det också som en självklarhet att när exempelvis vår finans­minister – oavsett partifärg – presenterar nyckeltal över den svenska ekonomin så bör detta även inkludera en uppgift om hur många människor i befolkningen som klarar att försörja sig själva. Utifrån ett stats­finansiellt perspektiv är det ovidkommande om någon saknar själv­försörjning för att vederbörande är student, förälder, saknar tillräckliga färdigheter, eller av någon annan anledning inte kan försörja sig. Standard­nyckel­talen – som vi kunde se i samband med att finans­minister Elisabeth Svantesson presenterade vårbudgeten – inkluderade olika syssel­sättnings­mått, utvecklingen av arbetade timmar i ekonomin, arbetslöshet och så vidare. Bland dessa nyckeltal anser jag det även bör framgå: hur många klarar att försörja sig själva?

Slutsatsen är att SCB bör ges i uppgift att redovisa själv­försörjnings­statistik samt göra denna tillgänglig på kommunal­nivå samt uppbruten på ålder, geografiskt ursprung och utbildningsnivå. Detaljerad redovisning är nödvändig. Detta är frågor som främst styrs av riksdag och regering men konsekvenserna kan påverka regionala förhållanden. I Malmö saknar till exempel 75 000 själv­försörjning, och om vi exkluderar studenter så motsvarar mängden icke-självförsörjande i Malmö fortfarande befolkningen i en medelstor svensk stad. Om vi inte har statistik kring den här typen av utfall i frågor som svenska regeringar äger, så riskerar åtgärderna att baseras på bristfällig information. Om regeringen önskar driva en ny arbetslinje så är själv­försörjnings­statistik en väg framåt. En debatt om vilken inkomstgräns som skall gälla för att anses själv­försörjande vore dock välkommen.


Johan Eklund
Professor i national­ekonomi och chefs­ekonom Sydsvenska Handels­kammaren

0