Remissvar till Trafikverkets ”Förslag till nya föreskrifter för väg 9”

Remissvaret skickades till Trafikverket 2023-10-20.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har tagit del av ”Förslag till nya föreskrifter för väg 9” som Trafikverket utsände 2023-09-13. Handelskammaren tillstryker ej beslutet att sänka högsta tillåtna hastighet till 80 km/h i stället för dagens 90 km/h, då det försämrar förutsättningarna för samhällena längs med vägen och i förlängningen även för regionen. Trafiksäkerhet är ett viktigt kompletterande mål till den övergripande transportpolitiska målsättning som Riksdagen fastslagit. Investeringar i ökad tillgänglighet innebär i princip alltid även förbättrad säkerhet. På senare år har övergripande mål kring trafiksäkerhet hanterats genom ett program för nedskyltning av hastigheten på en rad riksvägar. Det är dock uppenbart att detta ofta sker på bekostnad av tillgänglighet i sådan omfattning att det äventyrar regeringens transportpolitiska mål om att ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”.

Avstånd, närhet och tid är viktiga komponenter för utvecklingen av Sveriges regioner och den geografiska spelplan de formar. Ju kortare avstånd, desto bättre förutsättningar för många och täta kontaktytor mellan företag och individer. Och med större lokala arbetsmarknadsregioner (LA-regioner) ökar sannolikheten för företag att hitta rätt kompetens, utbyta kunskap, forma konkurrenskraftiga affärsnätverk och förena innovativa kompetenser. Det är i stor utsträckning samma län som har haft få investeringar i tillgänglighet på nationellt plan, som också fått flest beslut om sänkta hastigheter, alltså försämrad tillgänglighet.

Hastighetssänkningar motiveras ofta med att det saknas finansiering för att mittseparera vägen. Eftersläpande underhåll gör att kapacitet minskar, vilket innebär en kostnad som bärs lokalt genom sämre förutsättningar för att nå övergripande nationella mål. Handelskammaren menar att detta sätts i direkt konflikt med regeringens mål att svensk infrastruktursatsning ska ge förutsättningar i hela landet.

Vi ser det därför som helt nödvändigt att det avsätts medel för att nå trafiksäkerhetsmålen. Handelskammaren föreslår i stället för hastighetssänkningar att Trafikverket tillsammans med regeringen tar fram en plan för att genomföra nödvändiga investeringar för vägar i hela landet. Nedskyltning av hastigheter sker på många orter landet runt och sammantaget är vår bedömning att detta påverkar tillgängligheten i landet starkt negativt.

  • Handelskammaren tillstyrker ej förslaget om sänkt hastighet från 90 km/h till 80
    km/h i ”Förslag till nya föreskrifter för väg 9”.

Per Tryding
Vice VD

Ellen Dahl
Regionchef Halland och Skåne

0