Nybildat policyinstitut för framåtriktad samhällsutveckling

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har nyligen bildat stiftelsen Skandinaviska Policyinstitutet för oberoende forskning, faktaspridning och utbildning inom området public policy. Policyinstitutet kommer främst att arbeta med studier i syfte att stärka näringslivets långsiktiga förmåga att bidra till policyutformning.

Vi upplever att Sverige behöver stärka sin förmåga att angripa svåra samhällsproblem och utforma framåtriktade policysvar på dessa. Vi anser att näringslivet behöver bli bättre på att bidra till långsiktig policyutveckling. Detta är grunden till institutet, säger Johan Eklund, chefekonom på Sydsvenska Handelskammaren, professor i nationalekonomi.

Frågeställningarna ska vara förankrade hos näringslivsaktörer och ha betydelse för samhällsekonomins utveckling och funktionssätt. Initialt ligger fokus på tre områden:

  • Självförsörjning, arbetsmarknad, och utanförskap (under ledning av Johan Eklund)
  • Svensk industripolitik: Elförsörjning, omställning och industripolitiska satsningar (under ledning professor Magnus Henrekson)
  • Rikets styrning och förvaltning: Effektivare regelgivning och förvaltningsreformer (under ledning av Lars Pettersson)

”Det nya utanförskapet” – ny rapport kring självförsörjningsgradens betydelse

Redan i höst släpper Policyinstitutet sina första rapporter och böcker. Tillsammans med kollegan Johan P Larsson har Johan Eklund i oktober publicerat en uppföljande bok till sin uppmärksammade rapport: ”När blir utrikes födda självförsörjande?”. Boken förmedlar fakta, statistik och forskning om självförsörjning på ett tillgängligt sätt. Den pekar också på mönster och fenomen som författarna anser måste komma fram i samhällsdebatten.

Vi välkomnar även de formuleringar om självförsörjning som finns i Tidöavtalet: ”En central princip för det svenska välfärdssamhället är att alla som kan står till arbetsmarknadens förfogande och anstränger sig för att få ett jobb och blir självförsörjande”. Även regeringens avsikt att komplettera arbetsmarknadsstatistiken med ett mått på självförsörjning, är naturligtvis också positivt, kommenterar Johan Eklund.

Stiftelsen ska även ha stark koppling till etablerad vetenskap och akademi. Styrelsen består av Sven Kristensson (ordförande), Mats Benner samt Johan Eklund. Styrelsen kompletteras av en referensgrupp med entreprenörer och företagsledare.

Det är viktigt för Sveriges framtid att det finns starka oberoende aktörer med god analys- och forskningsförankring som kan och vill debattera viktiga samhällsfrågor, och vi ska vara en sådan aktör, säger Sven Kristensson, Policyinstitutets ordförande.

Boken ”Det nya utanförskapet – Självförsörjningens utveckling och välfärdsstaten framtid” kommer att släppas samtidigt som Policyinstitutet officiellt lanseras tisdagen den 7 november kl 17.00 vid en öppen sammankomst i Sydsvenska Handelskammarens lokaler, Ångbåtsbron 1, Malmö (föranmälan krävs).

Kontakt:
Johan Eklund, 070-65 91 406, johan.eklund@policyinstitutet.se
Sven Kristensson, 0705-81 32 79, sven.kristensson@nederman.com


Följ Policyinstitutets arbete på:

Hemsida – policyinstitutet.se
LinkedIn – Skandinaviska Policyinstitutet

0