Framtidens arbetskraft: Att locka kompetens och skapa en attraktiv arbetsplats

Vilka omvärldsfaktorer styr industrins framtid, och hur kan företag bemöta dessa förändringar för att säkra sin långsiktiga framgång och relevans?  

Joakim Enquist, VD för IUC Syd, ger sin insikt om de utmaningar och möjligheter som industriföretag står inför. Under ett samtal med Maria Ansgariusson, projektledare vid Handelskammaren, utforskar de hur snabba förändringar och den gröna omställningen formar industribranschen.

Snabba förändringar och den gröna omställningen

I takt med att världen står inför snabba förändringar, poängterar Joakim att klimatfrågor tar alltmer större plats inom industribranschen. Incitamenten för en grön omställning är starka, där hållbarhet och cirkularitet blir allt viktigare för företagen. Detta gäller oavsett sektor, men anpassningen till kraven sker olika snabbt beroende på bransch. Liknande utveckling kan även ses inom digitaliseringen.
Tekniken anammas olika snabbt i olika branscher och områden. Tar vi digitaliseringen med AI, så tror jag den kommer ha stor påverkan i exempelvis läkemedelsindustrin och med medicinska produkter.

Utmaningar och möjligheter

Klimatfrågan framstår som en betydande utmaning för industrin, där företag ställs inför att minska utsläpp och öka sin produktionseffektivitet samtidigt som de behåller lönsamheten. En annan stor utmaning är industrins image som arbetsplats och behovet av att locka till sig ny kompetens för att säkra framtida tillväxt och innovation.

Samtidigt öppnar dessa utmaningar dörrar för möjligheter. Genom att tillämpa ny teknik kan företagen inte bara förbättra sin hållbarhet och effektivitet utan också bli mer attraktiva arbetsgivare.
Det gäller att skapa de miljöerna och kulturerna som tillåter det – inte bara från ledningens håll – utan att ledningen kan skapa förutsättningar för de anställda att vara med i det utvecklingsarbetet hela tiden.

Joakim avslutar med att understryka vikten av att företag engagerar sig i framtidsfrågor och integrerar dem i hela organisationen, inte bara på ledningsnivå. Detta för att säkerställa att de är väl positionerade för att möta de utmaningar och utnyttja de möjligheter som framtiden för med sig.

0