Ny rapport – Största analysen av näringslivet i Sydost någonsin

Länen Kronoberg, Kalmar och Blekinge utgör vad vi i dag kallar Sydost. Det är en region med 600 000 invånare fördelade på 25 kommuner och nio arbetsmarknadsregioner, inom vilka invånarna bor och arbetar. I en ny rapport från Produktivitetskommissionen Sydost analyseras näringslivets tillväxt och produktivitet i regionen. Rapporten visar på att det finns utmaningar i länen, men även möjligheter.

Tillväxt kommer ifrån två källor. Antingen arbetar fler människor, eller så utförs samma arbete effektivare. Rapporten har identifierat tre områden där produktiviteten och tillväxten i Sydost kan stärkas: infrastruktur, kompetensförsörjning och omvandling.

Infrastruktur

I Sydost är arbetsmarknadsregionerna små och det har i princip inte skett någon förstoring de senaste decennierna. Samtidigt koncentreras den ekonomiska aktiviteten i regionerna till centralorterna. För att förbättra förutsättningarna i regionen och dra nytta av den helhet som finns behöver tillgängligheten förbättras mellan arbetsmarknadsregionerna i Sydost, exempelvis genom förbättrade pendlingsmöjligheter.
Sydost visar på en stor potential för arbetsmarknadsförstoring. Stora regioner lockar till sig både högutbildad arbetskraft och mer kunskapsintensiva verksamheter. En ökad tillgänglighet, arbetsmarknadsförstoring och lärosätena har stor betydelse för att stärka kompetensen i regionen, säger Anders Borgehed, Regionchef Policy Sydost på Sydsvenska Handelskammaren.

Kompetensförsörjning
I Sydost finns det två lärosäten för högre utbildning; Linnéuniversitet och Blekinge tekniska högskola. Lärosätena spelar stor roll för företagens kompetensförsörjning på lokal nivå. Knappt hälften av de som rekryteras med specialiserad eftergymnasial utbildning kommer från lärosätet i det egna länet, medan drygt hälften är inflyttare.

Omvandling
Samtliga lokala arbetsmarknadsregioner i Sydost har en större andel sysselsatta i tillverkningsindustrin än genomsnittet för Sverige. Industrin och näringslivet som helhet står inför ett stort omvandlingstryck. Både ökad globalisering och digitalisering ställer krav på nya lösningar och ny kompetens. Kompetensomställning av personal och livslångt lärande är därför av stor betydelse. Yrkeshögskoleutbildningar kan med anledning av detta spela en stor roll för den regionala omställningen.
Automatisering och internationalisering kan stärkas genom samverkan mellan bolag i regionen. Techtank är ett exempel på hur bolag kan samverka kring kompetensutveckling, innovation och internationalisering. Science Parks är också viktiga aktörer för ökad omvandling och innovation i näringslivet. Genom ökade möjligheter att samverka och specialisera sig på olika områden kan innovationsstrukturen i Sydost stärkas, säger Anders.

Så har vi jobbat
Arbetet har genomförts i samverkan mellan Handelskammaren, Region Kronoberg, Region Kalmar län och Region Blekinge, samt Växjö, Kalmar och Karlskrona kommun. Till stöd för det arbetet har vi samlat en grupp högt kvalificerade experter – som formellt utgör kommissionen. På detta sätt har analysen vuxit fram och förankrats under arbetet. Dessutom har ledande tjänstemän och politiker funnits med i arbetet.

Rapporten hittar du här

0