Utveckla Krösatågen – avveckla inte

Debattartikeln publicerades i Hallandsposten 2020-07-10

Region Halland överväger just nu att lägga ned Krösatågen mellan Halmstad och Värnamo. Vi anser att detta är flerfaldigt olyckligt och rent av i strid mot de satsningar och gröna investeringar som finansminister Magdalena Andersson nu förespråkar för att få igång Sveriges ekonomi. Sambandet mellan infrastruktur och tillväxt är glasklart – ju mer desto bättre!

Totalt omfattar kommunerna inom pendlingsregionen på sträckan Halmstad- Värnamo cirka 176 000 invånare som på ett eller annat sätt dagligen transporterar sig mellan hem, jobb och skola. I flera fall över både kommun- och regiongränser. Kommunen Hyltes geografiska läge är dessutom synnerligen specifikt då kommunens invånare pendlar såväl inom Halland som till Småland för studier och arbete.

Men transport är mer än bara resor. Det förbinder människor, det ger tillgång till jobb, samhällen och varor. Infrastrukturen skapar också fortsatta tillväxtmöjligheter då den underlättar för handel och stordriftsfördelar genom:

• Utökade förutsättningar för pendling, rörlighet, utbildning och boende för individen.

• Att företagen får lättare att rekrytera personal i en större arbetsmarknadsregion med högre branschbredd.

• Att företagens och regionernas konkurrenskraft främjas av ökat inomregionalt samarbete, mångfald och synergier.

• Att mer konkurrenskraftiga företag skapar större värden som tillförs den regionala ekonomin genom skatt och lön.

Dessutom innebär regional samverkan ett större kundunderlag, möjligheter till högre specialisering inom näringslivet och mindre känslighet för konjunkturens svängningar.

Goda pendlingsförutsättningar är A och O för kommunerna längs sträckan Halmstad–Värnamo. För det första är tåget är snabbare än bussen, både på korta och längre distanser. En resa mellan Halmstad–Torup (38 km) tar 30 minuter med tåget medan den snabbaste bussen tar 47 minuter. Åker man dessutom hela vägen till Värnamo blir tidsvinsterna ännu större.

För det andra så har det sedan 2017 pågått ett treårigt projekt för att utveckla tågtrafiken på sträckan. Projektet bygger på två målsättningar: ett ökat antal resenärer och en kostnadstäckningsgrad på minst 30 procent. Det första kriteriet tycks vara uppnått med råge (en ökning från 112 000 till 153 000 per år) men hittills har inte målet om kostnadstäckningsgrad nåtts.

För det tredje kan vi dra tydliga paralleller till Markarydsbanan; när persontrafik väl tas bort så är processen att återinföra den oerhört komplicerad och kostnadskrävande.

Slutligen riskerar godstrafiken också att påverkas negativt då ett försämrat underhåll är att vänta till följd av minskad eller helt borttagen persontrafik. Tillgång till flera attraktiva och hållbara transportlösningar är en konkurrensfördel och flera av våra medlemsföretag längs banan behöver en utvecklad järnväg för att bedriva sin verksamhet.

Vi anser att Region Halland inte endast ska fokusera på kostnadstäckningsgraden. Region Halland har statens uppdrag att arbeta för ökad tillväxt i länet.

Vi, tillsammans med våra medlemsföretag, menar att förbättrade pendlingsmöjligheter och sammanknutna arbetsmarknadsregioner tillsammans skapar goda och nödvändiga förutsättningar för näringslivet.

Att ersätta persontågtrafiken med buss kommer att förlänga pendlingstider och försvåra för rörlighet och tillväxt. Vi anser att det i regionen finns, och bör finnas, en plats för alla former av transporter som ökar den regionala samverkan. Kommunikationsalternativ som buss, bil och tåg bör därför ses som attraktiva komplement och inte vägas mot varandra i en konkurrenssituation.

Tillsammans förespråkar vi en utveckling, inte avveckling!

Sara Åhlén Björk
chefekonom Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Helena Zar Vallin
vd Handelskammaren i Jönköpings län

Stefan Gustavsson
näringspolitisk chef Västsvenska Handelskammaren

Annika Cederfeldt
ansvarig näringslivspolitisk utveckling Handelskammaren i Jönköpings län

Tomas Arvidsson
vice ordförande Svenskt Näringslivs allmänna avdelning ordförande Transportindustriförbundets järnvägskommitté

Gustaf Engstrand
näringspolitisk chef Tågföretagen

0