Remissvar ang. väg 26 i Hallands län

Remissvar till Trafikverkets ”Förslag till nya föreskrifter för väg 26, Hallands län”

Handelskammaren har tagit del av ”Förslag till nya föreskriver för väg 26, Hallands län” som Trafikverket utsände den 12 juni 2020. Handelskammaren tillstyrker inte beslutet om sänka högsta tillåtna hastighet till 80 km/h istället för dagens 90 km/h, då det försämrar förutsättningarna för näringslivet och även för samhället.  

I Hylte kommun skapades år 2018 runt en tredjedel av löneinkomsterna i andra kommuner, varav en stor del endast är åtkomliga genom väg 26. Det är en betydande del av skatteunderlaget. Människors möjligheter att arbetspendla är alltså mycket viktiga för kommunen som helhet. Men det betyder också mycket för kompetensförsörjningen hos de företag och organisationer som är arbetsgivare i regionen. En hastighetssänkning gör att pendlingstiden ökar, vilket vi vet påverkar arbetspendling och därmed tillväxt negativt.

Tillgängligheten är alltså mycket viktig för näringslivet och samhället i stort, och ett beslut om att försämra den kan ytterst riskera att skada näringslivets förutsättningar.  

Bakgrunden till förslaget (”Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 26, Hallands län enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning”) hänvisar till att det saknas finansiering för att mittseparera vägen. Handelskammaren föreslår istället att Trafikverket tillsammans med regeringen tar fram en plan för att genomföra nödvändiga investeringar i hela landet. Nedskyltning av hastigheter sker på många orter i hela landet och sammantaget är vår bedömning att detta påverkar tillgängligheten i landet starkt negativt.

  • Handelskammaren tillstyrker ej förslaget om sänkt hastighet från 90 km/h till 80 km/h i ”Förslaget till nya föreskrifter för väg 26, Hallands län”.
0