Ny ordförande i Skiljerådet

I maj valdes Cecilia Eneheim Iveberg till ny ordförande i Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråd. Hon efterträder Johan Sigeman som efter 25 års engagemang och arbete valt att lämna över uppdraget. Rådet har de senaste åren lanserat nya skiljeregler liksom ett separat regelverk för medling.

Cecilia Eneheim Iveberg har arbetat med tvistelösning i över 25 år och varit vice ordförande i Skiljerådet sedan 2018. Hon har tidigare tjänstgjort
som domare och de senaste dryga 15 åren som processadvokat. Sedan 2015 driver hon en egen advokatbyrå specialiserad på tvistelösning och skiljemannauppdrag.

Under de senaste åren har Skiljerådet gjort ett stort arbete med lansering av både uppdaterade och nya regelverk med målet att kunna erbjuda
snabb och kostnadseffektiv tvistelösning lokalt för det sydsvenska näringslivet. Cecilia har varit högst delaktig i arbetet och vi är nyfikna på hur hon ser på sin nya roll.
– Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att erbjuda en effektiv tvistelösningsverksamhet lokalt här i södra Sverige. Skiljeförfarande
har många fördelar, inte minst genom sin snabbhet, sekretessen i förfarandet och möjligheten att välja skiljemän med särskild kompetens för tvistefrågorna. Det finns även goda möjligheter till flexibla lösningar i förfarandet, bland annat i form av IT-baserade förhandlingar. Inte minst i dessa tider är det en styrka, säger Cecilia.


Inslaget av medling har under en tid varit en röd tråd i Skiljerådets arbete. Vid uppdateringen av skiljereglerna 2016 skrevs medling in som ett
första steg för att lösa en tvist men rådet har även arbetat fram ett helt separat medlingsregelverk som lanserades 2018.
Kan du berätta mer om medling och dess fördelar?
– En kommersiell tvist som drivs i domstol eller skiljeförfarande är ofta väldigt tids- och kostnadskrävande. Inte sällan är tvisten dessutom med
en kund eller annan affärspartner, vilket kan ge ytterligare negativ påverkan på verksamheten. En fullskalig tvist bör därför så långt som möjligt undvikas. Ett sätt är att i första hand försöka med medling. En medlare hjälper då de tvistande parterna att själva hitta en lösning på tvisten.

Medlarens roll är inte att hitta samma utgång som en domstol eller skiljenämnd skulle kommit fram till, utan en som är godtagbar för bägge
parter. Medlarens roll är heller inte att döma i tvisten, utan parterna bestämmer själva om de vill acceptera eller förkasta medlarens förslag och
synpunkter. Eftersom medlaren inte behöver sätta sig in i tvistens alla juridiska detaljer, är förberedelsetiden för medlingen ofta begränsad. I många fall slutförs sedan själva medlingen efter endast en eller några få dagars möte med medlaren och parterna. Förutom att vara snabbt är medlingsförfarande enligt Skiljerådets regler också kostnadseffektivt.
Medlarens arvode är fast och framgår av en av Skiljerådet fastställd tabell. Att medling kan vara ett effektivt tvistelösningsverktyg visas bl a av
att de två senaste skiljeärendena som Skiljerådet har fått in har lösts efter framgångsrik medling.

Skiljerådet har även fått en ny vice ordförande, Bengt Olsson, som liksom Cecilia varit med i rådets arbete de senaste åren. Bengt är fd lagman
och var sekreterare i Skiljedomsutredningen, vars lagförslag ligger till grund för nuvarande lagen om skiljeförfarande.

0