Skrivelse om stängningen av Ringhals 1

Brev till Anna Borg, koncernchef för Vattenfall AB. Skickad den 7 december 2020.

Vi har under längre tid med stigande förvåning noterat att ni som huvudägare förbereder stängning av kärnkraftsreaktorn Ringhals 1. Detta sker i ett läge där effektbristen i stora delar av södra Sverige sedan en längre tid varit ett överhängande problem. För näringslivet hämmar det tillväxten och det finns redan exempel på uteblivna investeringar.

Företag i södra Sverige har till följd av bristande kapacitet i elproduktion tvingats betala ett tidvis markant högre elpris. Eftersom Ringhals använts som reservkraft för att hantera effektbrist är anläggningen strategiskt mycket viktig.

Omställningen till fossilfri energi är numera en självklarhet för alla och kommer att leda till markant ökad elanvändning. Detta ökar behovet av planeringsbar basproduktion som är tillgänglig också när den förnyelsefria energiproduktionen inte har förutsättningar att leverera.

Det föreligger inga legala hinder att under en tid fortsatt driva Ringhals 1. Det är heller inte vare sig affärsmässigt eller samhällsekonomiskt motiverat att ta anläggningen ur drift. Mot den bakgrunden är det synnerligen märkligt att ni avser fullfölja stängningen av Ringhals 1. Detta är en stängning som kommer att drabba sydsvenska företag och hämma Sveriges ekonomiska utveckling. Det kan knappast ligga i Vattenfalls uppdrag att agera så att svenska företag drabbas hårt av ytterligare försämrade förutsättningar.

Vi uppmanar er därför att fortsätta driften av Ringhals 1, åtminstone till dess att motsvarande planeringsbar effekt finns till förfogande för svenska företag i hela Sverige.

0