Q&A – EUR 1-certifikat och Fakturadeklaration

Vad är skillnaden på EUR 1-certifikat och CoO/ursprungscertifikat?

EUR 1-certifikatet används vid handel med de länder som EU har slutit frihandelsavtal. Certificate of Origin/Ursprungscertifikat kan användas vid export till alla länder som kräver ett sådant.

Vilka länder har EU frihandelsavtal med och där man kan använda sig av EUR 1-certifikat?

På vår hemsida www.handelskammaren.com finns en lista med alla länder som ingår. Välj ”Exportdokument och böcker / EUR 1-certifikat”, klicka på bilden av blanketten, därefter på länken bredvid bilden ”Anvisningar om hur EUR 1 …”.

När ska man skriva EEA respektive EU som ursprungsland i EUR 1-certifikatet?

EEA (European Economic Area; på svenska EES = Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) anges som ursprungsland vid export till Island, Liechtenstein och Norge. Vid export till andra länder som EU har frihandelsavtal med anges EU (European Union) i ruta 4 på certifikatet.

Kan Handelskammaren stämpla våra EUR 1-certifikat?

I Handelskammarförordningen (1990:733) anges vilka dokument som Handelskammaren får utfärda. EUR 1-certifikat är ett sådant dokument och det får både Handelskammaren och Tullverket utfärda.

Kan vi få EUR 1-certifkatet skickat som pdf för att skriva ut det själv?

Nej, certifikatet skickas med post till er och måste skrivas under av er innan det skickas vidare till kunden i utlandet.

För första gången har vi exporterat våra produkter till Island. Nu frågar kunden om vi kan utfärda ett EUR 1-certifikat så att de kan få tullfrihet vid förtullningen. Är det möjligt att göra?

Du behöver en särskild blankett som du beställer på vår hemsida, handelskammaren.com. På hemsidan finns också en wordmall som du fyller i och sedan printar ut texten på den inköpta blanketten. För att den ska gälla måste den vara påskriven och stämplad av Handelskammaren eller Tullverket.

I ruta 7 på blanketten skriver du “Issued retrospectively” som betyder utfärdad i efterhand. Du måste bifoga fakturan som tillhör leveransen och något bevis som styrker att exporten redan har ägt rum.

Vi utfärdade ett EUR 1-certifikat som ni stämplade på Handelskammaren för varor som vi skickade till vår återförsäljare i Serbien. Nu har certifikatet försvunnit på vägen och kunden måste betala tull för varorna. Hur gör vi nu?

Du kan ansöka om en kopia av certifikatet. Fyll i ett EUR 1-certifikat blanketten med samma uppgifter som stod på det ursprungliga. Ange dessutom ”Duplicate” i ruta 7 på certifikatet.

Vad är ”Fakturadeklaration”?

Det är en text som skrivs på fakturan vid varuvärde under 6.000 euro. Detta gör att kunden får betala en lägre tullavgift, eller slipper tullavgiften helt, för varorna vid import.

I fakturadeklarationen finns texten om ursprungsland ”om inte annat tydligt markerats”. Vad menas med det?

En fakturadeklaration kan användas för leveranser som innehåller varor med både ursprung i EU och i andra länder. Importören får bara tullfrihet för varorna som har EU-ursprung. Övriga varor blir tullbelagda. För de sistnämnda varorna måste det anges, t ex att det står “Non-EU” efter artikelnummer och/eller produktbeskrivning eller man har satt skrivit * med en förklaring vad asterisken betyder.

Vi ska skicka några paket till privatperson till Schweiz med ett transportföretag. Behövs det något värde på fakturan eller går det att skriva gåva?

Fakturan krävs i minst tre exemplar och ska utöver sedvanliga uppgifter även innehålla uppgift om ursprungsland. Det aktuella värdet ska stå på fakturan och ett EUR 1-certifikat behövs om varorna uppfyller kraven i frihandelsavtalet med Schweiz och värdet överstiger 6.000 euro.

Om värdet är mindre än 6.000 euro kan du skriva en s k fakturadeklaration på fakturan. Den texten ska vara utformad så här:

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …………………………………… preferential origin.

……………………………………

Place and date……………………………………

Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script

Vår kund i Sydkorea vill att det står på fakturan att ”the FTA EU–South Korea” ska tillämpas. Vad betyder det?

FTA är förkortning för “Free Trade Agreement, d v s frihandelsavtal. Sedan 2011 gäller ett frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea som innebär att varor med EU-ursprung blir tullfria vid importen i Sydkorea. Även en fakturadeklaration måste finnas på fakturan, text, se svaret i föregående fråga.

Hur länge behöver en fakturadeklaration sparas?

Tidsgränsen finns i det aktuella frihandelsavtalet. I de flesta avtal är tidsgränsen tre år, både för de fakturadeklarationer som man har tagit emot och underlagen för de fakturadeklarationer som har utfärdats.