God el, mycket el och el i rättan tid

Debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle den 2021-02-23.

Det finns ett stort behov av att förbättra Skånes elförsörjning. El är ren, tyst och miljövänlig och en elektrifiering av samhället är nödvändig för att nå klimatmålen. Men då måste det finnas tillräckligt med elektrisk effekt att tillgå, på rätt plats och i rätt tid.

Därför har Region Skåne tillsammans med Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad och Ystad, Skånes kommuner, Länsstyrelsen Skåne samt Öresundskraft, E.ON, Kraftringen, Ystad Energi, C4 Energi, Uniper och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren startat en effektkommission.

Region Skånes Effektkommissions syfte är att samla de aktörer som tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatet, hållbar tillväxt och den modernisering vi vill Sverige ska leda.

Trygg försörjning av el på kort och lång sikt är utgångspunkt för effektkommissionens arbete. Det är avgörande att alla aktörer aktivt samarbetar för att bana väg för ett mer flexibelt och utvecklingsinriktat energisystem. Ett exempel på detta är att tillvarata möjligheterna att samplanera el, värme och gas för förbättrad resurseffektivitet, där rätt energislag används för rätt ändamål och vid rätt tidpunkt.

Samordnad regional och kommunal planering är ett annat. Gemensamma prognoser för nätutvecklingsplaner och att bidra med lösningsorienterade inspel till våra myndigheter vid utveckling av regelverk är andra exempel.

Mer hållbar lokal elproduktion krävs för att trygga försörjningen och att rusta oss för både köldknäppar och den nödvändiga elektrifieringen.

Marginalerna i södra Sveriges elsystem blir allt mindre, vilket bland annat visade sig sommaren 2020 då stabiliteten var hotad. Det räcker inte att det finns el i Norrland om den inte når Skåne. Mer hållbar lokal elproduktion krävs för att trygga försörjningen och att rusta oss för både köldknäppar och den nödvändiga elektrifieringen.

Genom att ta ett helhetsgrepp och skapa förståelse för att energisystemet innehåller tydliga kopplingar mellan el, värme, transport och industri, ökar också möjligheterna för ett mer resurseffektivt energisystem. Det är ett måste, inte minst med tanke på den snabba elektrifieringen av transportsektorn.

Genom denna effektkommission som ett forum för nära dialog mellan kommunerna, energiaktörer, näringsliv, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne kan vi verka för de åtgärder som måste till för att tillgodose samhällets allt större effektbehov.

Expansiva och framåtblickande städer måste underbyggas med gemensamma prognoser för nätutvecklingsplaner och annat som måste ske i samverkan mellan olika aktörer. Den skånska effektkommissionen pekar nu ut en riktning för hur utmaningarna kring försörjningstrygghet och kapacitet kan mötas.

En är att förbättra förutsättningarna för planerbar elproduktion – det måste gå att driva industri till rimliga villkor även när det är minusgrader och vindstilla. Skåne kommer ha ett högt elbehov framöver och då måste eltillgången vara pålitlig i alla väder.

Vi står bakom en elektrifiering av Skåne och vi tänker göra vad vi kan för att bidra till att tillgången till el blir god, riklig och i rättan tid.


Anna Jähnke – regionråd (M) ordförande i regionala utvecklingsnämnden Skåne

Louise Eklund – regionråd (L) 1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden Skåne

Yvonne Augustin – regionråd (S) 2:a vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden Skåne

Katrin Stjernfeldt Jammeh – kommunstyrelsens ordförande Malmö (S)

Peter Danielsson – kommunstyrelsens ordförande Helsingborg (M)

Fredrik Ljunghill – vice ordförande kommunstyrelsen, Lund (M)

Pierre Månsson – kommunstyrelsens ordförande Kristianstad (L)

Kristina Bendz – kommunstyrelsens ordförande Ystad (M)

Anneli Hulthén – landshövding Skåne

Patric Åberg – ordförande Skånes kommuner (M)

Marc Hoffmann – vd, E.ON Sverige

Anders Östlund – vd, Öresundskraft

Sezgin Kadir – vd, Kraftringen

Jessica Fredson – vd, Ystad Energi

Göran Thessén – vd, C4 Energi

Johan Svenningsson – vd, Uniper

Stephan Müchler – vd, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

0