Ang. Trafikverkets konsekvensutredning till förslag om bärighetsföreskrifter för Hallands län (2007:1244)

Angående Remiss av Trafikverkets skrivelse ”Konsekvensutredning till förslag om bärighetsföreskrifter för, Hallands län enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning 

Handelskammaren har tagit del av Trafikverkets konsekvensutredning till förslag om bärighetsföreskrifter för, Hallands läns enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.  

I huvudsak ställer sig Handelskammaren positiv till införandet av BK4 på ett flertal vägar i Hallands län. Att kunna köra tyngre transporter på det svenska vägnätet möjliggör för effektivare utnyttjande av resurser, vilket är positivt för både näringslivet och klimatet vilket också tydliggörs i medskickad konsekvensutredning. 

Vi har emellertid nåtts av signaler från näringslivet och transportsektorn som tyder på en utebliven samordning mellan Trafikverkets olika regioner. Vägar som upplåtits för BK4 i Halland och Region Väst, har vid vissa tillfällen inte upplåtits för samma trafik i Region syd.  

Konsekvensen blir att näringslivet i regionen inte fullt ut kan utnyttja den kapacitet som den nya bäringsklassen innebär. Vi uppmanar därför Trafikverket att se över samordningen av upplåtandet av BK4 trafik på sydsvenska vägar, så att den nya bäringsklassen så snart som möjligt kan börja användas av regionens näringsliv. 

Sammanfattningsvis anser Handelskammaren att:  

  • Handelskammaren tillstyrker införandet av BK4 på berörda sträckor. 
  • Handelskammaren uppmanar Trafikverket att samordna arbetet mellan sina regioner för att säkerställa ett sammanhängande vägnät med BK4-klassning. 
0