Distansarbete med krav på infrastruktur

Rapport till Handelskammarens fullmäktige 2021.
Artikeln publicerades i Sydsvenskt Näringsliv Nr. 4 – 2021. Text: Caroline Rundberg

Distansarbete är här för att stanna i en eller annan form. Under året har en särskild arbetsgrupp, beslutad av Handelskammarens fullmäktige, fördjupat sig i frågan om distansarbete. Nu presenterar de resultatet.

I slutet av varje år klubbar Handelskammarens fullmäktige en konkret handlingsplan för det kommande året utifrån en mer långsiktig vision som sträcker sig över flera år. I den handlingsplan som fullmäktige godkände i november 2020 ingick att tillsätta en arbetsgrupp med fokus på frågan om hemarbete som aktualiserats i och med pandemin.

Ett år har gått och arbetsgruppen har redovisat sitt arbete för övriga fullmäktige. Sekreterare för den åtta personer starka arbetsgruppen är Handelskammarens regionchef för policy i Sydost, Anders Borgehed.

Vår rapport till fullmäktige ger en inblick i hur sydsvenska företag ser på distansarbete men också hur detta påverkar Handelskammarens lobbyarbete och ställningstaganden. Det är tydligt att distansarbete i någon form är här för att stanna, det visar alla undersökningar på. Men hur stor del av jobben som kan ske på distans skiljer mycket mellan olika regioner.

Till exempel har Kalmar län lägst andel jobb som går att sköta på distans av alla svenska län. Dessa stora skillnader skapar intressanta strukturförändringar i samhället. Under pandemiåret har vi sett en ökad inflyttning till orter utanför städerna, samtidigt finns de jobb som till stor del går att sköta på distans fortfarande i städerna. Detta gör att infrastrukturen blir allt viktigare eftersom pendlingen måste fungera, säger Anders Borgehed.

Arbetet framåt

Till grund för arbetsgruppens slutsatser ligger främst en enkät som besvarats av Handelskammarens medlemsföretag, studier av rapporter på ämnet och fördjupande diskussioner i arbetsgruppen. Frågan lever nu vidare utifrån slutsatserna i ett par punkter i den handlingsplan som tagits fram för 2022.

Nu fortsätter vi arbetet bland annat genom lobbying för en stabil digital infrastruktur men också genom att erbjuda utbildningar och inspiration inom hybridledarskap. Vi följer också upp vilken effekt digitaliseringen har på produktiviteten.

Sammanfattning och policyslutsatser

Här är några av de ståndpunkter arbetsgruppen har kommit fram till och som ligger till grund för det fortsatta påverkansarbetet:

  • Den digitala infrastrukturen blir allt viktigare och det är oerhört problematiskt att till exempel mobiltäckningen inte hänger med i utvecklingen.
  • Vikten av infrastruktur (väg/järnväg/flyg) minskar inte i samband med att vi arbetar mer hemifrån utan snarare finns tendenser att pendlingsavstånden ökar samtidigt som de resor som görs i jobbet blir allt viktigare. Således kommer infrastrukturfrågorna fortsätta vara del av Handelskammarens viktigaste lobbyfrågor.
  • Behovet av kontor kommer kvarstå, men ändra form. Finns indikationer att centrala lägen/pendlingsbara lägen blir allt viktigare.
  • Det kommer krävas ännu mer av chefer och ledare i en framtid där allt fler arbetar på distans. Hybridledarskapet kommer bli allt viktigare och därmed utbildningar och erfarenhetsutbyte.
  • Ökat distansarbete skapar möjligheter för ett större upptagningsområde gällande näringslivets kompetensförsörjning. Infrastrukturen för pendling blir då central och kommer även i fortsättningen vara en viktig fråga för Handelskammaren. Vi ser även att möjligheten att rekrytera helt på distans ökar även om det gäller relativt få bolag.
  • Det finns tendenser att produktiviteten ökar när allt fler möten och arbetsuppgifter kan ske digitalt.
  • Arbete med att ta fram policy för distansarbete som utgår ifrån företagens behov och som stöds i arbetsmiljöverkets riktlinjer är centralt. Lagstiftningen är fortsatt otydlig, men det finns gott om goda exempel att använda sig av.
0