”Stärk elberedskapen inför framtida kriser”

Debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle 2022-05-19.

Samhällets beroende av en fungerande fossilfri elförsörjning är mycket stort. En önskad utveckling med ökad elektrifiering av industrier och transporter samt ökad digitalisering gör att beroendet kommer att bli allt större.

Vid yttre påverkan på elförsörjningen träder förmågor till elberedskap in. Bland nödvändiga förmågor finns möjlighet att starta ett kraftverk om elnätet stängts ner och möjlighet att köra avgränsade delar av elnätet lokalt i något som kallas ö-drift. På så sätt säkerställs elförsörjningen även utan koppling till transmissionsnätet.

När Öresundsverket i Malmö stängdes ner 2018 försvann möjlighet till ö-drift med 440 MW kapacitet, vilket nästan motsvarade Malmös maximala effektbehov en kall vinterdag. I händelse av en kris är dagens elberedskap i Skåne med andra ord ytterst bristfällig.

Regeringen bör snarast avsätta extra medel för elberedskapsåtgärder i Skåne på samma sätt som den avsatte en dryg miljard kronor 2019 för ett kraftverk i Stockholm.

För att säkra att ö-driftsförmågor finns på plats över tid bör Svenska Kraftnät också genomföra en upphandling i Skåne enligt de möjligheter och krav som anges i Elmarknadsförordningen och i förordningen Nödsituationer och återuppbyggnad. Ö-driftsförmågor syftar i dessa förordningar till att få i gång och återuppbygga elförsörjningen efter en större störning.

Södra Sverige måste få något tillbaka.

Svenska Kraftnät fick under 2022 in nästan 22 miljarder kronor i kapacitetsavgifter på grund av stora skillnader i elpris mellan elområden. Elanvändare i södra Sverige har stått för merparten av dessa intäkter. Genom användning av kapacitetsavgifterna till investeringar i elnät behöver Svenska Kraftnät inte ta in samma belopp via nätavgiften. Därför borde det inte vara något problem att kostnader för upphandling av ö-driftsförmåga över tid tas av alla nätanvändare. Södra Sverige måste få något tillbaka.

Om elberedskapsåtgärder och en upphandling sker synkroniserat finns även en möjlighet att öka mängden fossilfri planerbar elproduktion i Skåne i form av nya biokraftvärmeverk om kan fånga in koldioxid. Sådan elproduktion i södra Sverige är Svenska Kraftnät i akut behov av för att maximera användningen av den installerade överföringskapaciteten. I dag gör bristen på planerbar elproduktion att överföringen av el inom landet måste begränsas för att undvika överbelastningar.

Synergierna med att stärka Skånes elförsörjning med förmågor till ö-drift är alltså många. God beredskap kan vara kostsamt före en kris, men mycket billigt om krisen kommer!

Undertecknat:

Anna Jähnke (M), regionråd, ordförande i regionala utvecklingsnämnden Skåne

Louise Eklund (L), regionråd, 1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden Skåne

Yvonne Augustin (S), regionråd, 2:a vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden Skåne

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande Malmö

Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande Helsingborg

Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande kommunstyrelsen, Lund

Peter Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande Kristianstad

Paula Nilsson (M), kommunstyrelsens ordförande Ystad

Patric Åberg (M), ordförande Skånes kommuner

Marc Hoffmann, vd, E.ON Sverige

Anders Östlund, vd, Öresundskraft

Sezgin Kadir, vd, Kraftringen

Jessica Fredson, vd, Ystad Energi

Göran Thessén, vd, C4 Energi

Stephan Müchler, vd, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

0