Sydost – Ett klimat att växa i

Debattartikeln publicerades 2019-11-21 i Barometern

Idag, 21 november, är det Regiondagen 2019 i Kalmar län. Det är en dag ämnad för att diskutera regionens utvecklingsstrategi och går i år under temat ”Ett klimat att växa i”. Men hur ska man analysera länets utveckling och vilka förutsättningar för tillväxt finns idag? Just detta har Produktivitetskommissionen Sydost undersökt i en ny rapport.

Storlek spelar roll, i alla fall när man talar om tillväxten i en arbetsmarknadsregion. En arbetsmarknadsregion är en region inom vilket personer kan bo, studera och arbeta. I regel brukar man säga att ju större och integrerad en arbetsmarknadsregion är, desto högre tillväxt. Kalmar län består idag av fyra separata arbetsmarknadsregioner och det finns inga tecken på integration eller förstoring. Tillsammans så visar arbetsmarknadsregionerna på skillnader men även på gemensamma utmaningar.

Den största utmaningen är att tillgängligheten i regionen är dålig. Långa restider innebär att näringslivet i de olika kommunerna har lite utbyte med varandra och att arbetspendlingen är begränsad. En ökad tillgänglighet förändrar detta, vilket västra Skåne illustrerar när Helsingborg anslöt sig till arbetsmarknaden Malmö/Lund i slutet av 90-talet. Efter detta har befolkningen i arbetsmarknadsregionen fördubblats. Detta innebär att företag har ökad tillgänglighet till rätt kompetens och fler underleverantörer samtidigt som kunskapsspridningen gynnas medan arbetstagare har tillgång till fler arbetsplatser.

En annan utmaning är att det en industritung region som är konjunkturkänslig med lång återhämtningsperiod. Tillverkningsindustrin har inte bidragit direkt till tillväxten i länet trots att den utgör en tredjedel av näringslivet. Faktum är att tillverkningsindustrin i Kalmar, särskilt den högteknologiska, inte har hämtat sig efter finanskrisen. Vilket inte bådar gott för framtida lågkonjunkturer. Däremot har tjänstebranscherna i Kalmar län varit avgörande för tillväxten i näringslivet sedan år 2000. För att fortsätta att skapa goda förutsättningar för näringslivet framöver behöver utbudet av kompetens öka.

Satsningar på infrastruktur som förkortar restider och gynnar pendling är av avgörande betydelse för regionens framtida tillväxt.

Lösningen på dessa utmaningar finns i vad vi kallar för region Sydost. Det är en region bestående av Kronoberg, Blekinge och Kalmar län som tillsammans har 600 000 invånare. Idag är regionen indelad i flera små arbetsmarknadsregioner med en hämmad tillväxt som följd. Tillsammans kan regionen bli mer sammanknuten. För att förbättra förutsättningarna i regionen och dra nytta av den koncentration och urbanisering som sker behöver inte enbart tillgängligheten förbättras mellan arbetsmarknadsregionerna i Sydost, utan också tillgängligheten med omkringliggande regioner och den internationella marknaden. Satsningar på infrastruktur som förkortar restider och gynnar pendling är av avgörande betydelse för regionens framtida tillväxt.

När näringslivet, politiker och tjänstepersoner samlas under Regiondagen 2019 bör regionens tillgänglighet vara en prioritet. Tillsammans kan Sydost vara ett klimat att växa i.

Pernilla Johansson – Chefekonom, Sydsvenska Handelskammaren

Anders Borgehed – Regionchef Policy Sydost, Sydsvenska Handelskammaren

Ladda ner dokumentet

0