Brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Covid-19 och flygplatsinfrastruktur – Ängelholm-Helsingborgs flygplats

Som bekant lider strategiskt viktiga flygplatser i Sverige hårt av den pågående pandemin. Verksamheterna kännetecknas av höga fasta kostnader och rörliga intäkter som nu i stort sett försvunnit. Ett särskilt allvarligt läge råder avseende nordvästra Skåne där flygplatsen drivs i privat regi. Som framgått i media finns akut risk att Ängelholm-Helsingborgs flygplats inte kan hantera situationen.

Vi förslår följande:

  • Staten bör lämna statliga garantier/lån för att lösa den akuta situationen. Medel kan förslagsvis hämtas ur det stöd som nu ges till flygbolag. En regel kan utformas så att regionala flygplatser oavsett ägarform (privat, kommunal eller regional, eller kombinationer av detta) kan erhålla stöd.

Den reguljära förbindelsen med Stockholmsregionen är av stor ekonomisk betydelse. En statistisk analys visar att utbytet av pendlare i båda riktningarna omsätter 1,35 miljarder i beskattningsbara inkomster. Ytterligare information i bilagan.

Flygplatsen upprätthåller också viktiga samhällsfunktioner för beredskap och ambulansflyg och är därför en generellt allmännyttig tillgång. Frågan om flygplatsers överlevnad påverkas mer långsiktigt även av EU:s regler för så kallat SGEI-stöd. Idag finns ett gruppundantag som gör att flygplatser med passagerarunderlag på 200 000 passagerare/år inte behöver ansöka särskilt om detta eller träffas av begränsande regler.

Vi förslår följande:

  • Detta tak för gruppundantag bör ökas till 500 000 passagerare/år inom ramen för den översyn som pågår. Sverige bör agera för att så sker.
0