Remissvar gällande hastighetsbegränsningar på Sydsveriges vägar

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har tagit del av Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsningar på Sydsveriges vägar som utsändes den 17 maj 2021. Handelskammaren tillstyrker ej beslutet att sänka högsta tillåtna hastighet till 80 km/h istället för dagens 90 km/h, då det försämrar förutsättningarna för samhällena längs med vägarna och i förlängningen även för Sydsverige.

Målsättningar kring trafiksäkerhet som inte åtföljs av investeringar genomförs nu på många håll genom nedskyltning av hastighet på en rad riksvägar. Syftet med de åtgärder som vidtagits på senare år avseende nedskyltning är att uppnå trafiksäkerhetspolitiska mål. Men det är uppenbart att detta nu sker på bekostnad av tillgänglighet i sådan omfattning att det äventyrar regeringens övergripande transportpolitiska mål om att ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.”

Som framgår av skrivelsernas bilagor är det i stor utsträckning samma län som har haft få investeringar i nationell plan som också fått flest beslut om sänkta hastigheter. Exempel på sådana län är Dalarna, Västmanland, Uppsala, Skåne. Vi har i län som Kronoberg, Blekinge och Kalmar län också många exempel på nedskyltningar.

Detta är alltså regioner som sammantaget får små investeringar i ny tillgänglighet och istället får försämrad tillgänglighet. Konsekvenserna blir att tillgängligheten över tid minskar både reellt och i relativa termer. Den reala försämringen hänger samman med eftersläpande underhåll som gör att kapacitet successivt minskar. Detta innebär en kostnad som bärs lokalt genom sämre produktivitet för att nå övergripande nationella mål. Handelskammaren menar att detta sätts i direkt konflikt med regeringens mål att svensk infrastruktursatsning ska ge förutsättningar i hela landet.

Gemensamt för många av dessa regioner är att de här vägarna är den enda möjligheten till transport eftersom exempelvis järnväg saknas. Vägarna ska också fungera som pendlingsstråk för näringslivets kompetensförsörjning och därmed för sysselsättning. Vi ser det därför som helt nödvändigt att det avsätts medel för att nå trafiksäkerhetsmålen.

Sammanfattningsvis anser Handelskammaren att:

  • Handelskammaren tillstyrker ej Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsningar på Sydsveriges vägar

Skåne län

Bakgrunden till beslutet (”Konsekvensutredning av förslag om hastighetsföreskrifter på väg 17, Skåne län, enligt förordningen (2007:1244)”) hänvisar till att det saknas finansiering för att mittseparera vägen. Handelskammaren föreslår istället att Trafikverket genomför en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) utmed väg 17. Resurser för att genomföra åtgärder behöver tas fram i kommande nationella plan.

Bakgrunden till beslutet (”Konsekvensutredning av förslag om hastighetsföreskrifter på väg 108, Skåne län, enligt förordningen (2007:1244)”) hänvisar till att det saknas finansiering för att mittseparera vägen. Handelskammaren välkomnar planen att bygga 2+2-väg med mötesseparering på sträckan mellan Staffanstorp och trafikplats Lund Södra. Till dess att 2+2-väg kan realiseras bör dagens hastighet kvarstå. Handelskammaren föreslår att Trafikverket genomför en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) på de sträckor som nämns i ärendet. Resurser för att genomföra åtgärder behöver tas fram i kommande nationella plan.

Kronobergs län

Bakgrunden till beslutet (”Konsekvensutredning av förslag om hastighetsföreskrifter på väg 582, Kronobergs län, enligt förordningen (2007:1244)”) hänvisar till att det saknas finansiering för att mittseparera vägen. Handelskammaren föreslår istället att Trafikverket genomför en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) utmed väg 582. Resurser för att genomföra åtgärder behöver tas fram i kommande nationella plan.

Bakgrunden till beslutet (”Konsekvensutredning av förslag om hastighetsföreskrifter på väg 120, Kronobergs län, enligt förordningen (2007:1244)”) hänvisar till att det saknas finansiering för att mittseparera vägen. Handelskammaren föreslår istället att Trafikverket genomför en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) utmed väg 120. Resurser för att genomföra åtgärder behöver tas fram i kommande nationella plan.

Bakgrunden till beslutet (”Konsekvensutredning av förslag om hastighetsföreskrifter på väg 25, Kronobergs län, enligt förordningen (2007:1244)”) hänvisar till att det saknas finansiering för att mittseparera vägen. Handelskammaren föreslår istället att Trafikverket genomför en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) utmed väg 25. Resurser för att genomföra åtgärder behöver tas fram i kommande nationella plan.

Kalmar län

Bakgrunden till beslutet (”Konsekvensutredning av förslag om hastighetsföreskrifter på väg 28, Kalmar län, enligt förordningen (2007:1244)”) hänvisar till att det saknas finansiering för att mittseparera vägen. Handelskammaren föreslår istället att Trafikverket genomför en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) utmed väg 28. Resurser för att genomföra åtgärder behöver tas fram i kommande nationella plan.

Bakgrunden till beslutet (”Konsekvensutredning av förslag om hastighetsföreskrifter på väg 25, Kalmar län, enligt förordningen (2007:1244)”) hänvisar till att det saknas finansiering för att mittseparera vägen. Handelskammaren föreslår istället att Trafikverket genomför en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) utmed väg 25. Resurser för att genomföra åtgärder behöver tas fram i kommande nationella plan.

Hallands län

Bakgrunden till beslutet (”Konsekvensutredning av förslag om hastighetsföreskrifter på väg 25, Hallands län, enligt förordningen (2007:1244)”) hänvisar till att det saknas finansiering för att mittseparera vägen. Handelskammaren välkomnar en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) av väg 25. Resurser för att genomföra åtgärder behöver tas fram i kommande nationella plan.

0