Högljudda protester är inte samma sak som fakta

Debattartikeln publicerades i Västerviks-Tidningen den 2021-11-11.

Det har knappast undgått någon på senare tid att elpriserna i Sydsverige rusat i höjden. Alla vet att om vi ökar produktionen kommer priserna sjunka och elen räcka till alla.

Men Sydsverige har särskilda skäl att arbeta för ökad egen produktion. Det har betydelse på två sätt. Det ena är den prisreglering som indelningen av Sverige i olika prisområden innebär. Denna reglering bygger på hur mycket egen produktion som finns i området och möjligheten att importera. Elområdenas konstruktion gör att detta garanterar höga priser, i synnerhet som importmöjligheten norrifrån ofta är begränsad. Med ett gemensamt nationellt pris – som snart sagt alla konkurrentländer har – så skulle priserna etableras på mycket lägre nivåer.

Den andra innebörden av lite egen effekt i Sydsverige är sårbarhet. Vi blir helt beroende av import från norr. Vi har aldrig haft så lite egen produktion.  

Sydsveriges näringsliv inklusive arbetsgivare i Västervik är beroende av låga och stabila elpriser. Mer lokalproducerad el skulle kunna råda bot på detta. Och under de kommande åren är det i praktiken vind och sol det handlar om.

Därför är det bekymrande att kommunstyrelsen i Västervik nyligen har aviserat en helomvändning och sagt att de vill stoppa planerade vindkraftsparker. I stället måste vi precis som i det aktuella fallet kunna bygga ut vindkraft och solkraft i samklang med närboendes behov.  

I Västervik har boende på senare tid protesterat mot vindkraftsparkerna i Lervik, Lebo och Tribbhult. Den oro som finns behöver självklart tas på allvar. Vindkraften behöver ta hänsyn till människor och miljö. Men när protesterna riskerar att sätta stopp för framtida elförsörjning behöver vi påminna oss om ett par saker.

För det första: Vindkraftens kritiker har blivit hörda. I Länsstyrelsens tillståndsbeslut för Tribbhult från november 2020 sätts ett antal villkor, bland annat bullerbegränsningar.  För det andra: De här villkoren är ett resultat av en fungerande process.

I en lång process har bland annat kommunala nämnder i Västervik och Oskarshamn yttrat sig till Länsstyrelsen och yrkat på ett antal villkor för artskydd, boendes hälsa och landskapspåverkan.  

I det arbetet ingår också att kunna se att en högljudd protest inte alltid är samma sak som nya fakta (…)

Självfallet är det en svår uppgift för kommunpolitiker att väga samman olika intressen i en kommun. Det är bra att man från politikens sida är lyhörd i varje steg i processen. Men tvärvändningar sent i processen efter att två gånger varit positiv blir ett slags underkännande av den tydligt demokratiska och lagreglerade beslutsprocess som finns och där alla aktörer har kunnat bli hörda. Denna process har lett fram till de justerade vindkraftsplaner som nu står redo att förverkligas.  

Vid kommunfullmäktige i slutet av september sade ledamöter från de flesta partier att de vill grunda sina beslut på fakta. I det arbetet ingår också att kunna se att en högljudd protest inte alltid är samma sak som nya fakta, och där ingår att hysa tilltro till de prövningar av fakta som ansvariga myndigheter redan har gjort längs vägen.  

De kommande tio åren blir väldigt viktiga för svensk konkurrenskraft och klimatet. Företagen ställer nu om i snabb takt. Om det inte finns effekt för detta eller om den bara finns till höga priser finns stor risk för att jobb försvinner från vår region. Med de nya vindkraftinvesteringarna förbättras regionens tillgång till el mycket markant.

Därför bör kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ge klartecken till att bygga den planerade vindkraftparken i Tribbhult.

0