”Blekinges företag behöver mera el”

Debattartikeln publicerades i Blekinge Läns Tidning 2023-04-18.

Endast en tredjedel av den el som används i Blekinge är producerad i Blekinge. Det betyder att vi måste förlita oss på att någon annan producerar mer el än de behöver, och att ledningarna från andra regioner måste vara tillräckligt utbyggda för att kunna leverera el till Blekinge.

Nå, det har ju fungerat hittills, så vad är problemet? Jo, det finns en hel del problem med detta. Vi står inför en nödvändig grön omställning, där Blekinges företag kommer att behöva större tillgång av el. Och eftersom situationen ser ut på samma sätt på andra håll, minskar samtidigt mängden el som kan skickas till Blekinge. I en ny rapport från Energiföretagen bedöms behovet av el i Sverige vara 330 TWh år 2045. 2022 hade vi en användning på 137 TWh och en majoritet av produktionen kommer att falla för åldersstrecket innan 2045. Det innebär en mycket stor elbrist om vi inte agerar. Dessutom vill Blekinge växa och locka till sig nya företag för att skapa nya jobb. För många av dessa kommer det också att vara en förutsättning att det finns tillgång till fossilfri el.

En av de åtgärder som skulle kunna utgöra en del av lösningen är mer vindkraft till havs utanför Blekinges kust. En vindkraftspark som producerar mer energi än hela Blekinges nuvarande elförbrukning, planeras, men för att den ska kunna bli verklighet krävs att man försöker hitta möjligheter till samexistens med andra intressen. Det går inte att komma ifrån att ny elproduktion i den storleken innebär en påverkan på andra intressen.

Sverige har en mycket strikt miljölagstiftning och vindkraftsparker prövas av mark- och miljödomstolen efter att vindkraftsbolagen har gjort mycket omfattande undersökningar om hur parken påverkar omkringliggande miljö. Om en vindkraftspark byggs utanför Blekinges kust så kan eventuell miljöpåverkan förutsättas att vara noggrant utredd dessförinnan.

En vindkraftspark som producerar mer energi än hela Blekinges nuvarande elförbrukning, planeras, men för att den ska kunna bli verklighet krävs att man försöker hitta möjligheter till samexistens med andra intressen.

Det finns dock andra intressen som också måste kunna samexistera. En vindkraftspark måste kunna samexistera med yrkesfisket, försvaret och den övriga maritima sektorn – samtidigt som vi får stora mängder grön el som kan innebära nya jobb, och därmed skatteintäkter och välfärd. Men allt kräver dialog och nya tankesätt. Kan vi samutnyttja den underhållshamn som behöver byggas för vindkraftsparken? Kan vi hitta möjligheter till marin odling? Kan vi använda yrkesfiskarnas kunskaper och båtar? Kan vi hitta nya tekniska lösningar som gör det möjligt att kombinera försvarsintresset med elproduktionsintresset? Alla svar finns inte nu, men genom dialog kan man hitta lösningar.

Utöver detta kommer det att skapas arbetstillfällen för att bygga och underhålla parken. Det kommer att kunna innebära fler uppdrag till lokala företag inom el, bygg, teknikkonsult, tillverkning, restaurang, hotell, et cetera.

Elförsörjning via mer elproduktion och elöverföring är en utmaning på flera ställen i landet. Inte minst är de långa handläggningstiderna en hämsko för utvecklingen. Om vi ska kunna öka kontrollen över vår energisituation och dessutom konkurrera om nya investeringar, kan det inte ta ett decennium att få ett nödvändigt miljötillstånd.

Det finns bra förebilder. I Norrbotten har länsstyrelsen arbetat mycket kraftfullt för den gröna industrirevolution som attraherat en rad nya företag och som nu skapar massor av nya arbetstillfällen. Om även Blekinge vill ha ett livskraftigt näringsliv som skapar nya arbetstillfällen går det inte att fortsätta vänta. Tåget står på perrongen och avgår snart. Vi kan inte fastna i långa processer där man inte pratar med varandra, vi behöver sätta oss ner och hitta en lösning omgående för Blekinges framtid.


Anders Borgehed, Regionchef Sydost, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Johan Dalén, Regionchef, Svenskt Näringsliv Blekinge och Skåne

0