”Motorvägskaoset växer i Skåne när regeringen prioriterar Stockholm.”

Debattartikeln publicerades i Sydsvenskan 2023-09-12.

För att förbättra trafikflödena i storstadsregionen bygger Trafikverket en motorväg i ny sträckning med sex nya trafikplatser. En del läggs i tunnel och dras genom naturreservat, nära världsarv.

Det handlar om E4 runt Stockholm. Projektet har påbörjats och kostar enligt budget över 40 miljarder kronor. Till det kommer en länsväg, normalt en regional budgetpost, men här står staten för de 9 miljarder kronor vägen kostar.

I Stockholm går det uppenbarligen att motivera helhetsgrepp när det gäller satsningar på vägar.

I Skåne satsar staten i dagsläget totalt 16 miljarder kronor fram till 2033.

Motorvägskaoset växer i Skåne när regeringen prioriterar Stockholm.

Trots att riksdagens övergripande trafikpolitiska mål är satsningar ”för medborgarna och näringslivet i hela landet”, har Skåne i de senaste nationella långtidsplanerna stått tillbaka i plan efter plan.

Planerna är indelade i 12-årsperioder och eftersom snedvridningen fortgår decennium efter decennium strider planeringen mot riksdagens mål. Det är en utveckling som kommer att sluta i lägre tillväxt för Sverige och ökande trafikkaos i Sydsverige.

I Skåne är E6 både en pendlingsväg genom Sveriges näst största lokala arbetsmarknad med över en miljon invånare – och en internationell genomfartsled. Därmed liknar E6 mer vägar i Västeuropa än Norden.

Pendling bidrar till tillväxt och jobb. Den är tidskänslig på minutnivå och de flesta är hänvisade till två tidsfönster: morgon och tidig kväll. Transporter kan som regel planeras på ett annat sätt.

Möjlighet till pendling gör att rätt jobb kan matchas med rätt person och ett större pendlingsområde gör att fler matchningar blir bättre. Det är en viktig förklaring till att stora regioner och storstäder har hög produktivitet och skapar fler jobb. Och därför är det inte konstigt att människor i Skåne gärna ser satsningar på E6.

I en Sifoundersökning från 2018 framkom att en stor majoritet av skåningarna vill se en investering i E6 genom utbyggnad med fler filer. 56 procent instämde helt eller delvis i ett sådant förslag medan 13 procent var uttalat negativa. Nedbrutet på parti fanns en majoritet i alla tänkbara regeringsunderlag.

En jämförelse: det kan vara lika stor trängsel i ett väntrum på ett litet sjukhus som på ett stort sjukhus, men fler personer kan behandlas på ett stort sjukhus – och fler personer kan förflyttas på en stor motorväg över ett dygn.

En del debattörer anser att det inte hjälper att bygga ut infrastruktur i form av vägar eftersom det bara innebär mer trafik och i förlängningen än mer trängsel. Men ett sådant resonemang innehåller brister.

För det första är inte syftet med att bygga ny infrastruktur minimering eller optimering av trängsel. Även den totala kapaciteten är intressant. En jämförelse: det kan vara lika stor trängsel i ett väntrum på ett litet sjukhus som på ett stort sjukhus, men fler personer kan behandlas på ett stort sjukhus – och fler personer kan förflyttas på en stor motorväg över ett dygn. Människors upplevelse av trängseln kan vara densamma. För samhällsnyttan är skillnaden enorm.

För det andra erbjuder en väg eller järnväg med mer kapacitet fler möjligheter att hantera trafiken. Det är skälet till att utbyggnaden av fyra järnvägsspår genom Skåne har så starkt stöd. Det ger möjligheter att dirigera och styra. Sådana möjligheter finns även på en bredare väg och med den ökande transittrafik som sker i regionen blir sådana åtgärder än viktigare.

På andra håll i Europa har debatten – ja, man kan gott kalla det ilska – kring transittrafik lett till åtgärder som olika typer av begränsningar och avgifter. Det är en debatt som lär komma även här.

Nu behövs en modern och utbyggd E6, med både fler filer och smarta trafiksystem. Och det krävs ett helhetsgrepp. Sveriges trafikpolitik har länge gått ut på att försöka optimera gamla investeringar och minimera nysatsningar. För näringslivet är det en normal tanke, men där finns också utrymme för insikten att helhetslösningar ibland är det mest kostnadseffektiva och ändamålsenliga – i synnerhet om det behövs för att skapa mervärden och nytta.

En utbyggnad av E6 är sannolikt en av Sveriges mest nyttiga satsningar. Dessutom innebär det en möjlighet för regeringen att hinna ikapp landets trafikpolitiska mål som riksdagen slagit fast.


Ellen Dahl, Regionchef Policy södra Halland och Skåne

0