Handlingsplan 2022

På Höstmötet 2020 antog Handelskammaren en vision med en målbild och prioritering av hur regionen kan utvecklas till 2025. Utifrån denna vision skapas en årlig handlingsplan med insatser som bidrar till att förverkliga visionen.​ Planen utvecklas och godkänns årligen av vårt fullmäktige.

Här presenteras tio insatsområden som finns i Handelskammarens handlingsplan för 2022, vilka samtliga relaterar till huvudområden i vår Vision 2025:

Innovation och FoU

 • Skapa en arbetsgrupp för att beskriva företagens processer och behov avseende innovation​
 • Arbeta med Scaleup tillsammans med forskarparker​
 • Ta fram fördjupade analyser över Innovation och FoU i Sydsverige, Öresundsregionen och den nya Fehmarnkorridoren​

Nationell plan för vägar och järnvägar

 • Delta i det officiella remissarbetet för nationell plan​
 • Samverka med regionernas politiska ledning för gemensam påverkan​
 • Arbeta för beslut om en ny fast förbindelse Helsingborg-Helsingör​
 • Verka för ny stambana för höghastighetståg i Sverige med separat lånefinansiering​

Flygets framtid efter pandemin

 • Verka för bättre och sammanhållen politik för att stötta regionala flygplatser​
 • Verka för ökad insikt om att denna infrastruktur behövs och hur den bidrar till svensk tillväxt​
 • Handelskammaren skall verka för att svenska företag har tillgång till CPH på samma villkor ​
  som danska under avvecklingen av pandemin

Säkerhet – IT och kvalitetssäker transport

 • I samarbete med länsstyrelse, tull, kriminalvård och polis arbeta med brottsförebyggande insatser för näringslivet​
 • Att sprida kunskaper kring skydd mot digital brottslighet är en viktig uppgift​
 • I samarbete med Polisen och Länsstyrelsen inleds 2022 ett projekt för att kvalitetssäkra transporter så att de inte utnyttjas av organiserad brottslighet​

Tillgång till effekt och lägre elpriser

 • Verka för att det sydsvenska elområdet SE-4 avskaffas​
 • Verka för investeringar i installerad effekt i Sydsverige och ökad intern svensk överföring​

Öresundsregionen

 • Ta initiativ till nya nätverk över Öresund​
 • Arbeta för bättre villkor för pendling​
 • Verka för en ny fast förbindelse Helsingborg-Helsingör​
 • Verka för att Öresundsbrons och Svedabs överskott investeras i regionens infrastruktur​

Agenda 2030

 • Genomföra seminarier och informationsinsatser kring hållbarhet och Agenda 2030​
 • Hållbarhet genom innovation​
 • Bevaka och underlätta företagens myndighetskontakt i hållbarhetsfrågor​

Kompetens: Yrkesutbildning

 • Arbeta operativt med att förbättra kvalitet och tillgång på Yh-utbildning i Skåne​
 • Genomföra och utveckla lärlingsutbildning för nyanlända inom Dubbel Yrkesutbildning​
 • Samverka med andra svenska handelskammare kring att utveckla och starta gymnasial lärlingsutbildning​
 • Genom SMART-START genomföra ett traineeprogram som är gemensamt för flera företag och Linnéuniversitetet​

Internationalisering

 • Bevaka och verka för öppna gränser och rörlighet inom EU​

Digitalisering

 • Bevaka och verka för förbättrad digital infrastruktur såsom mobiltäckning och bredbandsutbyggnad​
 • Fokusera på utmaningarna gällande hybridledarskapet​
 • Följa digitaliseringens effekter på produktivitetsutvecklingen med särskilt fokus på AI​
0